Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

Teminat Mektubunun İadesi

Teminat Mektubunun iadesine ilişkin vergi borcunun sorulup sorulmayacağına ilişkin Muhasebat Genel Müdürlüğünün Görüş yazısı aşağıdadır.T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı    : B.07.0.MGM.0.045/290-1
Konu  : Kesin Teminat Mektubunun iadesi                                                                        14.04.2008/05379


ANKARA VALİLİĞİNE
(Defterdarlık)

 


 İlgi       : 14/03/2008 tarihli ve B.07.4.DEF.0.06.05/UYG.125l sayılı yazı.


 İlgi yazı ve eklerinde, Jandarma Eğitim Komutanlığı ihtiyacı için yapılan bulgur alımı işine ait ihalenin sözleşme gereği ilgili firmaca yerine getirilmesi nedeniyle Jandarma Eğitim Komutanlığınca ihaleye ilişkin verilen kesin teminat mektubunun iadesinin yapılmasının istenildiği ancak, firmanın bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda müteahhit firmanın taahhüt konusu işle ilgili ücret ve ücret sayılan ödemelerden kaynaklanan borcunun bulunup bulunmadığının bildirilmesi istenilmesine rağmen, vergi dairesince borç ayrımı yapılmaksızın mükellefin o günkü vergi borcunu çıkartmak suretiyle gönderilmesi sonucu mükellefin ihale konusu alımla ilgili borcu açıklığa kavuşturulamadığından kesin teminat mektubunun iadesinde tereddüde düşüldüğü belirtilerek, uygulamaya esas olmak üzere Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.


Bilindiği üzere, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde "Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir." hükmü yer almaktadır.


Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesinde, muhasebe yetkililerinin ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde; yetkililerin imzasını, ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını, maddi hata bulunup bulunmadığını, hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol etmekle yükümlü oldukları, 32 nci maddesinde de, harcama yetkililerinin harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından sorumlu oldukları, 33 üncü maddesinde ise, giderlerin gerçekleştirilmesinin harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanacağı belirtilmektedir.


Buna göre, mevzuata uygunluk denetiminin gideri gerçekleştiren idarenin sorumluluğunda olması nedeniyle, söz konusu kesin teminat mektubunun iade edilip edilmeyeceği ve gerekiyorsa ihale mevzuatı ile ilgili Kamu İhale Kurumu'ndan görüş alınıp alınmayacağı hususlarının harcama yetkilisince değerlendirilmesi gerekmekte olup, yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin ödenip ödenmediği konusunda, idarece gerekli araştırmaların yapılması sonucunda, bu işle ilgili vergi borcu tespit edilmedikçe, Jandarma Okullar Komutanlığı Saymanlık Müdürlüğünce idarenin teminatın iadesine ilişkin yazısı çerçevesinde işlem tesis edilmesinde bir sakınca olmadığı
değerlendirilmektedir.


Bilgilerini ve gereğini rica ederim.


                                                                                             Ömer DUMAN
                                                                                              Genel Müdür