Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

4-C ve Fazla MesaiMurat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

4/C'ye Tabi Olanlar Atandıkları Kurumun Fazla Mesai Ücretinden Faydalanabilirler mi?


 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Bu konudaki görüşü aşağıdadır...
Aşağıda belirtilen görüş, Adalet Bakanlığına verilmiş bir görüştür. 
Adalet Bakanlığı kadrolarında  4/c statüsünde istihdam edilenlerin fazla mesai
alıp alamayacaklarına dair görüş sorulmuştur. 

Fakat; bütün kurumları kapsayan mevzuat yönü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
4 ncü maddesinin (C) fıkrası uyarınca istihdam edilen geçici personele fazla çalışma
ücreti verilebilmesi için bunlara ödenecek ücretleri düzenleyen Bakanlar Kurulu
Kararında Fazla Çalışma ücreti alacaklarının açıkca belirtilmesi gerekmektedir. 

Oysa 21.12.2009 tarih ve 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında
4/C statüsünde istihdam edilen geçici personele fazla çalışma ücreti ödeneceğine
ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

Kurumlarda görevlendirilen, ve görevlendirmeye devam edilecek bu
statüdeki personelin mağduriyetlerinin giderilmesi açısından mevzuatta düzenlemeye
ihtiyaç vardır. aksi halde bu personele  fazla çalışma yaptırılması ve
ücretinin ödenmesi konusunda sıkıntılar olacaktır.


İkinci Bir Husus,

4/C statüsüne tabi olanlar, Memuriyet Mahali Dışına atandıklarında Harcırah
alabilecekler mi?

Bu konuda 04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı resmi gazetenin 2009/15759
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 ncü Maddesinde Ücretler başlığı altında,
hem ödenecek ücretler belirtilmiş hemde 6245 sayılı
Harcırah kanunu hükümlerinden yararlanabilecekleri açıkca belirilmiştir.

Ücretler

MADDE 3 –(1) Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele,
tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki brüt aylık ücretler ödenir.

a) Yükseköğrenim mezunlarına 21.250 gösterge rakamının memur maaş katsayısı
ile çarpımından elde edilecek tutar.

       (Aralık 2010 için ödenecek Brüt ücret :0.059445 x 21.250 = 1.263,20 TL)

b) Lise ve dengi okul mezunlarına 19.275 gösterge rakamının memur maaş
katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.

       (Aralık /2010 için ödenecek brüt ücret : 0.059445 x 19.275 = 1.145,80 TL) 

c) İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına 17.275
gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.

      (Aralık /2010 için ödenecek brüt ücret : 0.059445 x 17.525 = 1.041,77 TL)

(2) Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli
oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 6245 sayılı Harcırah
Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.

(3) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza
infaz kurumları ve tutukevlerinin asli personeli gibi iaşe edilir.

(4) Geçici personel, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Kararname ile
yürürlüğe konulan “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği” hükümleri
çerçevesinde, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar
dahilinde, yiyecek yardımından faydalandırılır.

(5) Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir
ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.

(6) Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak
kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz.


Maaşlarını çalışarak alacaklarından görevin yapılmasını müteakiben
her ayın 15' inde yapılacaktır. 

Ödeme günü

MADDE 4 –(1) Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15’inde
yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi hâlinde kıst olarak hesaplanan ücret,
ayrılma tarihini takip eden ayın başında ödenir.

                                                                                                                                           MuratTUNÇ                                                                                                                               Muhasebe Uzmanı

      Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı