Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

Defterdarlık Uzmanlarının Mali Hakları


Defterdarlık Uzmanlarının Mali Hakları :


659 sayılı KHK ile 02.11.2011 tarihinde Muhasebe Uzmanı Kadrolarında bulunanlar bu tarih itibariyle başka bir işleme gerek kalmaksızın Defterdarlık Uzmanı kadrolarına atanmışlardır.

İlgili Kanun Hükmünde kararname Defterdarlık uzmanlarına bazı mali haklar getirmiştir Muhasebe Uzmanları Derneğimiz (MUDER) bu konuda bir çalışma yapmıştır bende sizinle paylaşmak istiyorum.

Ayrıca Gelir Uzmanlarından sorular almaktayım, Denetim tazminatımız kesilecek mi? hayır kesilmeyecek 657 sayılı kanunun 152 nci maddesinin Özel hizmet tazminatı bölümünün "i" bendinde yer aldığınız için, 666 sayılı KHK ile denetim tazminatı almaya devam edeceksiniz. bu konuda sıkıntı yoktur. buradan bu soruyu da yanıtlamış olayım.

Defterdarlık Uzmanlarının Mali Hakları ve Diğer Özel Durumlar,

1- Özel hizmet tazminatı:

659 sayılı KHK nın "c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I ‒ Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendinin sonuna “, Maliye Uzmanları” ibaresi eklenmiş, aynı bölümün (h) bendinde yer alan “Maliye Uzmanı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bende “Ürün Denetmenleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Defterdarlık Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir" hükmü ile özel hizmet tazmınatı Defterdarlık Uzmanları için %130 olarak uygulanacaktır.

Daha önce "İ" bendinde yer alan Muhasebe Uzmanları, 659 sayılı KHK ile "H" bendine alınmıştır. Yayımı tarihi olan 02.11.2011 tarihinde yürülüğe giren 659 sayılı KHK ya göre, daha önce 1 ve 2 nci dereceler için 120 olan özel hizmet tazminatı 130 a çıkarılmıştır. şöyleki; Özel Hizmet Tazminat Cetveline göre;

1-2 derecelerden aylık alanlar......................................   .:            130

Diğer derecelerden aylık alanlar .................................... :            125

b) Bunların Yardımcıları (meslekte üç yıldan daha......... :             92

Buna göre 02.11.2011 tarihinden itibaren Defterdarlık Uzmanlarına 10 puanlık Özel Hizmet Tazminatı artışı söz konusudur,

2- Denetim tazminatı:

666 sayılı KHK nın "F) Denetim Tazminatı” bölümünün (b) bendinde yer alan “(h), (i), (j) ve (k) sırasında sayılanlar” ibaresi “(ğ), (h), (i) ve (j) sırasında sayılanlar” olarak değiştirilmiştir." hükmü ve 05.05.2006 tarihli resmi gazete yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının


"E. Denetim Tazminatı:

II Sayılı Cetvelin (B) Denetim Hizmetleri Bölümünün;

a) 1, 2 ve 3 üncü sıralarında sayılanlardan;

-KİT personeli............................................................................................................ : 10
-Diğerleri.................................................................................................................... : 30
b) 4, 5, 6 ve 7 nci sıralarında sayılanlar............................................................. : 20

hükmüne göre Defterdarlık Uzmanları için denetim tazminatı %20 olarak uygulanacaktır.

3- Ek ödeme:

666 sayılı KHK ya ekli 1 sayılı cetvelin J bendine "Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden" göre;

1-2 dereceden aylık alan Defterdarlık Uzmanları için ek ödeme %140,
3-4 dereceden aylık alanlar için   %  135
Diğer derecelerden aylık alanlar   % 130
Bunların yardımcıları için             % 125 olarak uygulanacaktır.

4- Döner sermaye payı:

666 sayılı KHK nın "Ek Madde 9;

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personele, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca sağlık hizmetleri tazminatı ödenen personele, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ödeme yapılan personele, sözkonusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunur ve bunlara bu maddeye göre ayrıca ek ödeme yapılmaz.

Bu fıkra kapsamında yer alan idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele sözkonusu mevzuat uyarınca döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmaz." hükmüne göre DSS lerde görev yapan maliye personellerine 15.01.2012 tarihinden itibaren döner sermaye payı ödenmeyecektir.

666 KHK nın "GEÇİCİ MADDE 11- Ek 12 nci maddenin birinci fıkrasıyla 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan hükümler ile 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin bu Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri uyarınca yapılan ödemelerden yararlananlara (Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Laboratuvarları ve Türkiye Kamu Hastaneleri taşra teşkilatı personeli ile 4458 sayılı Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 221 inci maddesi ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında bulunanlar hariç), anılan tarih itibarıyla sözkonusu hükümler uyarınca hesaplanacak aylık net ödeme (ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı dahil) tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); ek 9 uncu madde uyarınca bulundukları kadro ve görev unvanları için ödenen aylık ek ödeme net tutarından fazla olması halinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve bu fark giderilinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Bulundukları kadro veya pozisyon unvanlarında isteğe bağlı olarak değişiklik olanlar ile kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir." hükmüne göre DSS lerde çalışan personellerin son ay almış oldukları döner sermayeden kaynaklanan özlük haklarındaki düşüş fark tazminatı ile aradaki fark kapanıncaya kadar ödenecektir.

5- Gümrük fazla çalışma ücreti:

666 sayılı KHK nın Ek madde 12 de buluna hükme göre 14.01.2012 den itibaren 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 inci maddesi değiştirildiğinden maliye personelleri 14.01.2012 tarihinden itibaren gümrük fazla çalışma ücretinden yararlanamayacaktır.

666 sayılı KH Knın" GEÇİCİ MADDE 11- Ek 12 nci maddenin birinci fıkrasıyla 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan hükümler ile 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin bu Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri uyarınca yapılan ödemelerden yararlananlara (Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Laboratuvarları ve Türkiye Kamu Hastaneleri taşra teşkilatı personeli ile 4458 sayılı Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 221 inci maddesi ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında bulunanlar hariç), anılan tarih itibarıyla sözkonusu hükümler uyarınca hesaplanacak aylık net ödeme (ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı dahil) tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); ek 9 uncu madde uyarınca bulundukları kadro ve görev unvanları için ödenen aylık ek ödeme net tutarından fazla olması halinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve bu fark giderilinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Bulundukları kadro veya pozisyon unvanlarında isteğe bağlı olarak değişiklik olanlar ile kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir." hükmüne göre DSS lerde çalışan personellerin son ay almış oldukları döner sermayeden kaynaklanan özlük haklarındaki düşüş fark tazminatı ile aradaki fark kapanıncaya kadar ödenecektir.

 Ayrıca, gümrük işlemlerini yapan muhasebe birimleri bu işlemler için ayrıca mesaiye kalmayacak ve veznenin çalışma saatlerini Merkezi yönetim muhasebe yönetmeliğine göre belirleyecektir. Muhasebe yetkilsi mutemetlerinin maliye persenelleri arasından değil hizmet verilen kurum personeleri arasından seçeileceği ilgili yönetemelikte açık şekilde yazmasına rağmen bu konuda bazı muhasebe birimleri yanlış uygulama yapmakta maliye personellerini muh. yetkilisi mutemedi olarak görevlendirmek olup, bu durumun çok acil sonlandrılması gerekmektedir. Böylelikle fazla çalışma ücreti aldığı için mesai mehrumu gözetmeksizin görev yapan maliye personeli için bu zorunluluk ortadan kalkacak ve mesai saatleri dışındakiş tahsilat işlemleri gümrük personlleri arasından seçilecek muh. yetkilisi mutemetleri tarafından gerçekleştirilecektir.

6- Fazla çalışma ücreti:

666 sayılı KHK nın "GEÇİCİ MADDE 15-
a) Ek 12 nci maddenin ikinci fıkrasıyla 31/12/2011 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan; 633 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin son fıkrası,
6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin son fıkrası,
213 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri,
3402 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi,
3717 sayılı Kanunun 2/A maddesi,
3843 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları,
4904 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin yedinci fıkrası,
5003 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları,
5490 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi,
5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrası ve
6085 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan hükümlerin uygulanmasına 31/12/2012 tarihine kadar devam olunur.

Bu süre içinde 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesine göre Orman Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı personeli için öngörülen fazla çalışma ücretinin yarısı ödenir.

Ek 10 uncu madde kapsamında ödeme yapılanlara bu ödemeler yapılmaz."  (burada bahsedilen personel üst düzey 666 sayılı KHK
 nın II ve III sayılı cetvellerinde sayılan, personelden bahsedilmekte ve bu personel artık  mesai ücreti alamyacaktır.)

yukarıda bahsedilen
213 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri, (fazla mesai bu mevzuata göre ödenmektedir.)  666 sayılı KHK nın bu maddesine göre maliye personellerine (I sayılı cetvel de sayılan) ödenen fazla çalışma ücretlerinin ödenmesine 31.12.2012 tarihine kadar devam edilecektir.