Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

2010 Mudurluk Sinav Sorulari

 
 
SORULAR
 
1- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi 
Muhasebat Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almamaktadır?
a) Devlet hesaplarının kayıtlarını tutmak, uygulamaları izlemek, dönem sonuçlarını 
çıkarmak, değerlendirmek ve yayımlamak
b) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin kesin hesaplarını almak, incelemek, Hazine genel hesabını çıkarmak, kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak
c) Saymanlık hizmetlerine ve Devlet Muhasebesine ilişkin olarak doğacak tereddütleri gidermek
d) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, 
kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak 
asgari bedelleri belirlemek, bu yerlerden elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin 
esas ve usuller ile bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak
 
2- 178 sayılı KHK’ye göre, aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı yardımcı 
birimleri arasında yer almaz?
a) Özel Kalem Müdürlüğü           b) Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı                                                           
c) Personel Genel Müdürlüğü   d) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 
3- Aşağıda sayılanlardan hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun amaçları arasında yer almaz?(md-1)
a) Kalkınma planlarının, stratejik planlar çerçevesinde hazırlanmasına ilişkin 
esas ve usulleri düzenlemek
b) Kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini düzenlemek
c) Tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını düzenlemek
d) Kamu bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını düzenlemek
 
4- 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi genel bütçeli 
kamu idareleri içerisinde yer almaktadır?
a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü    b) İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi
c) Savunma Sanayi Müsteşarlığı                         d) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
 
5- 5018 sayılı Kanuna göre, mali saydamlığın sağlanabilmesi için aşağıdaki şartlardan 
hangisi zorunlu değildir?(md-7)
a) Stratejik planların hazırlanması, uygulanması ve uygulama sonuçlarının ulaşılabilir
 olması
b) Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması 
c) Yönetim sorumluluğu çerçevesinde dış denetimin etkin bir şekilde yapılması 
d) Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemine göre oluşturulması
 
6- 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıda sayılanlardan hangisi üst yöneticilerin görev, 
yetki ve sorumluluğunda değildir?(md-11)
a) İlgili idareye yapılmak istenen şartlı bağış ve yardımların kabul edilmesi
b) Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde faaliyet raporlarının hazırlanması
c) 5018 sayılı Kanunda öngörülen para cezalarının verilmesi
d) Yıllık performans programları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi
 
 
 
 
7- 5018 sayılı Kanuna göre, kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik 
koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge 
niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Devlet Planlama 
Teşkilatı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen belgenin
 adı aşağıdakilerden hangisidir?(md-16)
a) Orta vadeli program                                     b) Orta vadeli mali plan
c) Kalkınma planı                                                d) Yatırım Programı Hazırlama 
                                                                                 Rehberi
 
8- 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi ödeneklerin kullanılması 
ile ilgili ilkelerden değildir?(Md-20)
a) Bütçe ödenekleri, ayrıntılı harcama programlarına göre kullanılır
b) Mahalli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, ayrıntılı 
finansman programı hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun 
olarak yaparlar
c) Cari yılda kullanılmayan ödenekler yılsonunda iptal edilir
d) Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz
 
9- 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi kamu zararından doğan 
alacak niteliğindedir?(md-70)
a) Maaşını aldıktan sonra askere giden memurun çalışmadığı günlere isabet eden 
borç tutarı
b) Yükleniciye hak edişinin ödenmesi sırasında yapılmayan KDV stopaj tutarı 
c)  Gerçeğe aykırı olarak aile beyannamesinin verilmesi nedeniyle memura 
yapılan fazla ödeme tutarı
d) Devlet tarafından yüksek lisans eğitimi için yurt dışına gönderilen memurun 
eğitimini başarısızlık nedeniyle tamamlamadan geri dönmesi üzerine adına 
çıkarılan borç tutarı
 
10- 5018 sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından, değeri her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın 
üzerinde olanların satışına ilişkin yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?(md-46)
a) TBMM                                                            b) Maliye Bakanlığı               
c) Başbakanlık                                                     d) Bakanlar Kurulu
 
11- 5018 sayılı Kanuna göre, idarelerin hesaplarında kayıtlı olup; zaruri ve 
mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanı kalmayan ve merkezi yönetim bütçe 
kanununda gösterilen tutarı aşan kamu alacaklarının silinmesi nasıl gerçekleştirilir?
(MD-79)
a) Bütçe Kanunuyla                                          b) Bakanlar Kurulu Kararıyla
c) Maliye Bakanlığının kararıyla                         d) Başbakanlığın kararıyla             
 
12- 5018 sayılı Kanuna göre, kanunda belirtilen para cezalarında zamanaşımı 
kaç yıldır?
(md-74)
a) 1 yıl                    b) 5 yıl                   c) 10 yıl                   d) 15 yıl
 
13- 5018 sayılı Kanuna göre, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet 
ve amaçlar veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için Maliye Bakanlığının 
bütçesine konulan ödeneğe ne ad verilir?(md-23)
a) Tamamlayıcı ödenek                        b) Ek ödenek         
c) Yedek Ödenek                                d) Özel ödenek
 
 
 
 
14- 5018 sayılı Kanuna göre, ön ödemeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?
(md-35)
a) Ön ödeme, avans ve kredi şeklinde yapılan ödemeyi ifade eder
b) Üst yöneticinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması 
kaydıyla, ön ödeme yapılabilir
c) Avans, mutemede nakit olarak verilebileceği gibi hesabına da aktarılabilir
d) Kredi, mutemet adına banka veya aynı idareye hizmet veren muhasebe 
birimi nezdinde açtırılabilir
 
15- 5018 sayılı Kanuna göre harcama yetkilileri ile ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?(md-31)
a) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst 
yöneticisi harcama yetkilisidir
b) Teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama 
yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idarelerde harcama yetkisi, 
üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından Maliye 
Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir
c) Kendilerine ödenek gönderme belgesiyle ödenek verilen kişiler de harcama yetkilisidir
d) Komite, komisyon ve benzeri kurul kararıyla yapılan harcamalarda harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyon başkanına aittir
 
16- 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilmesinin şartlarından biri değildir?(md-27)
a) Hizmet ve imalat işleri ile sınırlıdır                                   
b) Yüklenme süresi en fazla oniki aydır
c)Yüklenme süresi ertesi yılın Haziran ayını geçemez    
d) İlgili üst yöneticinin onayı gerekir
 
17- 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi bütçe dışı avans verilebilmesinin şartlarından birisidir?(md-35)
a) Verilecek bütçe dışı avansın üst sınırı merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir
b) Bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde otuzunu geçmemesi
c) Teminat karşılığı olması
d) Şartnamesinde hüküm bulunması
 
18- Muhasebe Denetmeni (A), 5 inci dereceli Ağrı Defterdarlığı Muhasebe 
Denetmenliğinden 5 inci dereceli Edirne Defterdarlığı Muhasebe Denetmenliğine 
atanmıştır. Muhasebe Denetmeni (A), evli olup ilk ve orta öğretimde okuyan 
dört çocuğu bulunmakta, bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ayrıca 
kayınvalidesi ve kayınpederi de (A) ile birlikte oturmaktadır. Aşağıdaki verilere göre Denetmen (A) ya kendisi dahil ödenecek aile masrafı tutarı ne kadardır?(md-44)
               Veriler:
               Ağrı-Edirne arası 24,5 saat ve 2500 km
               Ağrı-Edirne arası bir kişilik otobüs ücreti 100,-TL
               5 inci derecenin yevmiyesi 30,- TL
a) 1040,-TL            b) 1280,-TL                          c) 2300,-TL                           d) 1600,-TL
 
19- İlçe sağlık ocağında çalışan Ebe (A), köylere sağlık taraması yapmak 
üzere 3/5/2009 tarihinde saat 10.00 da ilçeden ayrılmış ve 5/5/2009 tarihinde 
saat 19.05 te ilçeye dönmüştür. Ebe (A) nın kadrosu 6 ncı derece, bu derecenin 
yevmiyesi 30,-TL ve mutat taşıt ücreti de 15,-TL dir. 6245 sayılı Kanuna göre, 
Ebe (A) ya yapılacak ödemelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?(md-49)
 
a) Üç günlük yevmiye ve mutat taşıt ücreti ödenir
b) Görevli olduğu günler için gündeliğinin 2/3 ü oranında tazminat ödenir
c) Görevli olduğu günler için gündeliğinin 1/3 ü oranında tazminat ve 
mutat taşıt ücreti ödenir
d) İki tam yevmiye ve bir 2/3 oranında yevmiye ile mutat taşıt ücreti ödenir
 
20- Muhasebat Kontrolörü (A), yaz turne programı gereğince 1/7/2009 
tarihinde Antalya Muhasebe Müdürlüğünde denetime başlamış, ancak 
denetimin üçüncü günü rahatsızlanarak devlet hastanesine yatırılmıştır. 
Hastanede 9 gün yatarak tedavi görmüş, iyileşerek görevine devam etmiştir. 
Bu sırada Genel Müdürlükçe Antalya’da düzenlenen eğitimde 15 gün süreyle 
sadece eğitici olarak görevlendirilmiş, ders görevinin bitimini müteakip 
denetim görevine devam etmiştir. Muhasebat Kontrolörü (A) nın harcırahı 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?(md-33)
a) Görevli olduğu sürenin tamamı için Harcırah Kanununun 33/b 
maddesine göre denetim yevmiyesi ödenir
b) Hastanede yattığı günlerin 7 günü için kadrosunun karşılığı, diğer günler 
için Harcırah Kanununun 33/b maddesine göre denetim yevmiyesi ödenir
c) Hastanede yattığı günler için yevmiye ödenmez, diğer günler için 
Harcırah Kanununun 33/b maddesine göre denetim yevmiyesi ödenir
d) Hastanede yattığı günler için yevmiye ödenmez, ders görevi süresince 
kadrosunun karşılığı olan yevmiye, denetim yaptığı sürede de Harcırah 
Kanununun 33/b maddesine göre denetim yevmiyesi ödenir
 
21- 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi harcırah 
verilecek kimseler arasında yer almaz?(md-4)
a) Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile 
görevlendirilenler
b) Emekliye ayrılanlar ile bunların aile fertleri
c) Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertleri
d) Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri 
şahısların aile fertleri
 
22- 6245 sayılı Kanuna göre, daimi ve muvakkat vazife halinde yolda 
veya vazifeye başlamadan vefat edenlerin harcırahı ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?(Md-12)
a) Ölüm mahalline kadar harcırahları hesap edilerek hak sahiplerine ödenir
b) Hesaplanacak harcıraha peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya 
tamamen imkansız bulunmuş olan nakil vasıtaları bilet ücretleri ilave olunur
c) Memur avans almış ise hesaplanacak harcırahın avanstan az olması 
durumunda uhdesinde bırakılacak fark memurun yurt içi gündeliğinin 
20 katından fazla olamaz 
d) Avans verilerek geçici görevle yabancı memleketlere gönderilenlerden 
vefat edenlerin hesaplanan harcırah tutarı, verilen avanstan az ise uhdelerinde 
bırakılacak fark müstahak oldukları dış yevmiyelerin 10 günlüğünden fazla olamaz  
 
23- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, İhalelere yapılacak idari başvuru 
sonunda idare veya Kamu İhale Kurumu hangi kararı alamaz?(md-54)
a) İhalenin iptali                                   b) İstekliye telafi edici tazminat ödenmesi
c) Başvurunun reddi                            d) Düzeltici işlem belirlenmesi
 
24- 4734 sayılı Kanuna göre, iş ortaklıkları konusunda aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? (md-14)
a) İş ortaklığını oluşturan ortaklar, sadece kendi taahhüt ettikleri 
iş kısımlarından sorumludurlar 
b) İş ortaklığını oluşturan ortaklar, taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken 
ve müteselsilen sorumludurlar
c) İş ortaklığı üyeleri hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak 
üzere ortaklık yaparlar
d) İş ortaklıkları her türlü ihalelere teklif verebilirler
 
 
 
 
 
25- 4734 sayılı Kanununa göre, ihale tarihinden en az 25 gün önce yapılması 
gereken bir ihale ilanının 24 gün önce yapıldığının ilandan sonra fark edilmesi 
durumunda idarenin yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?(md-26)
a) İhaleye yeteri kadar süre bulunduğundan dolayı idare, ihaleye devam eder
b) Düzeltme ilanı yaparak ihaleye devam eder
c) Süre şartına uyulmadığı için ilan geçersiz olur. Süreye uygun yeni 
bir ilan yapar
d) İdare bağlı olduğu bakanlığa görüş sorar, aldığı görüşe göre işlem yapar
 
26- 4734 sayılı Kanununa göre, İstekliler tarafından idareye sunulan 
tekliflerde görülen aşağıdaki hata ve noksanlıklardan hangisi, teklifin 
değerlendirilmesine engel değildir?
 (md-37)
a) Teklif mektubunda maddi hata bulunması
b) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan belge noksanlığı
c) Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmamak kaydıyla 
belgelerdeki bilgi noksanlığı
d) Teklif mektubu, teminat ve başvuru belgelerinin içine konulduğu 
zarfın üzerine ihaleyi yapan idarenin açıkça adresinin yazılmaması 
 
27- 4734 sayılı Kanununa göre, ihale komisyonunun kararı üzerine idare, 
verilmiş bütün tekliflerin reddine ve ihalenin iptaline karar verirse isteklilerin 
durumuyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İhaleye katılmak için yaptığı giderleri idareden isteme hakkı kazanır
b) Teminat vermek için yaptığı giderleri idareden isteme hakkı kazanır
c) Şartname bedelini isteme dışında bir hak iddia edemez
d) İhalenin iptal edilmesi nedeniyle herhangi bir hak iddia edilemez
 
28- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, yüklenicilere 
fiyat farkı verilmesi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
(md-4)(md-27-s)
a) İhale dokümanında olmasa dahi, idare isterse sözleşmeye hüküm koyarak 
yükleniciye fiyat farkı verebilir
b) İhale dokümanında hüküm olmasına rağmen, idare sözleşmeye fiyat farkı 
verilmeyeceğine ilişkin hüküm koyabilir
c) Fiyat farkı verilebilmesi için ihale dokümanında ve sözleşmede buna 
ilişkin hüküm olması gerekir
d) Sözleşmede ve ihale dokümanında hüküm olmasa dahi, taahhüdün yerine 
getirilmesi sürecinde talebi üzerine yükleniciye fiyat farkı verilebilir
 
29- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurların bir kurumdan 
diğerine nakilleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(74.md)
a) Sadece bulundukları sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür
b) Kazanılmış hak dereceleri veya 68 inci madde çerçevesinde üst derecelere 
atanabilir 
c) Kurumların muvafakatı aranır
d) Atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki 
farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği ile kazanılmış hak 
derecelerinin altındaki derecelere atanabilirler
 
30- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, asilde aranan tüm şartları 
taşıyan ve boş olan 4 üncü dereceli Malmüdürlüğü kadrosuna vekaleten 
atanan ve kazanılmış hak aylık derecesi 1 olan saymanlık müdür 
yardımcısına yapılacak ödemeler aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak gösterilmiştir?(md-86-175)
a) Göreve başladığı tarihi takip eden 3 üncü aydan itibaren vekalet 
aylığı ödenir
b) Göreve başladığı tarihten itibaren vekalet aylığı ile zam ve tazminat 
farkları ödenir
c) Sadece zam ve tazminat farkları ödenir
d) Göreve başladığı tarihi takip eden 3 üncü aydan itibaren vekalet aylığı 
ile zam ve tazminat farkları ödenir
 
31- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi 
memurlara ödenen zamlardan değildir?(md-147-G)
a) İş güçlüğü zammı                                            b) İş riski zammı
c) Mali sorumluluk zammı                                   d) Fiili hizmet zammı
 
32- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, vekalet aylığı ile 
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?.(md-175)
a) Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması 
şarttır
b) Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal 
haklardan da yararlanırlar
c) Boş kadroya vekalet edenlere ödenecek vekalet aylığının hesabına 
memuriyet taban aylığı da dahil edilir
d) Kurum içinden vekalet edenlerin asilde aranan şartları taşıması zorunlu 
iken kurum dışından vekalet edenlerde bu zorunluluk bulunmamaktadır
 
33- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, ek göstergelerin tespitinde 
aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?(657 eki 1 ve 2 sayılı cetvellerde, 
kapsama tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin hizmet sunıfları,kadro ünvanları
öğrenim durumları ve aylık alınan derecelerine göre düzenlenmiştir.361. sayfa)
a) Hizmet sınıfı      b) Görev türü c) Kıdem  d) Aylık alınan derece
 
34- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçeler, Dilekçe 
Komisyonunca kaç gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp sonuçlandırılır?(md-7)
a)15 gün                 b) 30 gün               c) 45 gün                               d) 60 gün
 
35- 832 sayılı Sayıştay Kanununa göre, sorumlularca; gelir, gider, 
mal ve kıymetlerden mevzuata uygun olarak tahakkuk ettirilmediği, 
alınmadığı, harcanmadığı, verilmediği, saklanmadığı veya idare edilmediği 
Sayıştay’ca kesin hükme bağlananları, sorumlular keyfiyetin idarece kendilerine bildirilmesinden başlayarak kaç ay içerisinde Hazineye ödemek zorundadırlar?
a)1 ay      b) 3 ay                   c) 6 ay                    d) 12 ay 
 
36- 832 sayılı Kanuna göre, Sayıştay ilamlarının yerine getirilmesinden 
aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
a) İlamın gönderildiği dairelerin gerçekleştirme görevlileri
b) İlamın gönderildiği dairelerin muhasebe yetkilisi
c) İlamın gönderildiği dairelerin en büyük amiri
d) Maliye Bakanlığı
 
37- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre, köy yararına kamulaştırma 
işlemindeki kamu yararı kararını almaya yetkili merci kimdir? (md-5)
a) Köy ihtiyar heyeti                                          b) İl idare kurulu
c) Köy muhtarı                                                    d) Vali
 
38- 2942 sayılı Kanuna göre, taşınmazın maliki tarafından kamulaştırma 
işlemine karşı hangi dava açılabilir?(md-14)
a) Adli yargıda iptal davası     b) Adli yargıda düzeltim davası 
c) İdari yargıda iptal davası    d) İdari yargıda düzeltim davası 
 
39- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre, taşınır mallar, bedeli 
ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise aşağıdaki 
işlemlerden hangisi yapılır? (Md-59)
a) İdare, bunları müşteri hesabına bu Kanun hükümleri dairesinde 
satmaya yetkilidir
b) İdare, en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarda 
bulunur
c) Ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin 
teminatı gelir kaydedilir
d) Müşteri, idarenin takdir edeceği tutarda ve taşınır malın bedelinin 
yarısından çok olmamak üzere ceza ödemek zorundadır
 
40- 2886 sayılı Kanuna göre, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce 
işgali üzerine, fuzuli şagilden istenecek ecrimisil, hangi komisyonca 
takdir ve tespit edilir?(md-75)(H.T.İ.H.Yönetmelik 17.md)
a) İhale Komisyonu                            b) Ecrimisil ve Tahliye Komisyonu
c) Tahrir Komisyonu                            d) Takdir komisyonu
 
41- 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa göre, tahsis yaptıktan 
sonra oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine 
yapılan tebligat tarihinden itibaren kaç ay içinde konutu 
boşaltmak zorundadırlar?(md-33)
a) 1 ay                    b) 2 ay                   c) 3 ay     d) 6 ay
 
42- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, Türkiye’de yerleşmiş 
olan gerçek kişilerin kazanç ve iratlarının vergilendirilmesi nasıl 
yapılır?(md-3)
a) Sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden 
vergilendirilir
b) Sadece Türkiye dışında elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden 
vergilendirilir
c) Hem Türkiye’de hem de Türkiye dışında elde ettikleri kazanç 
ve iratlar üzerinden vergilendirilir.
d) Sadece Türkiye’de elde ettikleri ticari kazançlar üzerinden 
vergilendirilir
 
43- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre yapılacak beyanlarda 
aşağıdaki beyannamelerden hangisi kullanılmaz? (md-84)
a) Yıllık beyanname                             b) Özel beyanname             
c) Muhtasar beyanname                       d) Münferit beyanname
 
 
44- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 
göre, aşağıdaki hallerin hangisinde tahsil zamanaşımı kesilmez?(103.md)
a) Ödeme emri tebliği           b) Amme alacağının teminata bağlanması           
c) Haciz tatbiki                     d) Borçlunun yabancı memlekette bulunması 
 
45-  6183 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi cebren tahsil 
şekillerinden biri değildir?(md-54)
a) Amme borçlusunun tahsil dairesine gösterdiği teminatın paraya çevrilmesi 
veya kefilin takibi
b) Gerekli şartların bulunması halinde ihtiyati tahakkuk yoluna gidilmesi
c) Amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek 
paraya çevrilmesi
d) Gerekli şartların bulunması halinde borçlunun iflasının istenmesi
 
46- 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi 
damga vergisi uygulamasında resmi daire sayılmaz?(1 ve 2 sayılı cetvel)
a) Türkiye İstatistik Kurumu                b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
c) Karayolları Genel Müdürlüğü          d) Devlet Demiryolları Genel müd.
 
47- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, aşağıda sayılanlardan 
hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir? (md-1)
a) Limited şirketler                               b) İş ortaklıkları
c) Kollektif şirketler                           d) Vakıflara ait iktisadi işletmeler
 
48- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun kapsamı konusunda aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?(md-2)
a) Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar bu kanuna tabidir
b) İl özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar bu 
kanuna tabidir
c) Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu 
kanuna tabidir
d) Kanun kapsamındaki vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim 
ve zamlar da bu kanuna tabidir
 
49-          I- Tahakkuk
               II- Tebliğ
               III- Tahsil
               IV- Tarh
               Vergi Usul Kanuna göre yukarıdaki vergileme sürecine 
ilişkin aşamalar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
 sıralanmıştır?(md-4)
a)            IV- I- II- III-                                                       b) IV- II- I- III-
c)            I- IV- II- III-                                                       d) I- II- IV- III-
 
50- Vergi Usul Kanuna göre vergi matrahının tamamen veya kısmen 
defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine 
imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir 
edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş 
vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı
 üzerinden vergi tarholunmasına ne ad verilir?(md-30)
a) Re’sen vergi tarhı                           b) İkmalen vergi tarhı                                          
c) İdarece tarh                                      d) Tahrire dayalı tarh
 
51- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi teslim sayılan hallerden değildir?(md-3)
a) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devri
b) Vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye gibi 
namlarla verilmesi
c) Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş 
olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması
d) Vergiye tabi hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin 
veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması
 
???? 52- 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve 
Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının 
Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler 
Yapılmasına Dair Kanuna göre, davalarda Hazineyi temsile ilişkin
 aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(md-22)
 
a) Hazine ihtisas gerektiren ve ihtiyaç duyulan hallerde serbest
 avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alınmak
 suretiyle temsil edilebilir
b) Hazine milletlerarası yargı organlarında Devletin taraf 
olduğu davalar ile milletlerarası tahkim yoluyla çözümlenmesi 
öngörülen davalarda da Türk ve yabancı uyruklu avukatlardan
 ya da avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alınmak suretiyle 
temsil edilebilir
c) Hazine avukatı bulunmayan yerlerdeki dava ve icra işlerinde 
Hazine, umumi muvazene içindeki daireler amirleri tarafından temsil olunur
d) Hukuk müşavirleriyle müşavir avukatlar, umumi muvazene 
içindeki dairelere ait tüm hukuk ve ceza davalarında, Hazine 
avukatları ve yardımcı avukatlar ise sadece hukuk davalarında 
temsil vazifesi ile görevlidir
 
 
 
 
 
53- 4353 sayılı Kanuna göre, Hazine adına açılan davalar ve icra 
takiplerinden vazgeçmeye aşağıdakilerden hangisi yetkili değildir?
(md-27-28-29)
a) Hukuk Müşaviri  b) Kaymakam    c) Vali   d) Maliye Bakanı
 
54- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, özel 
kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde dava açma süresi ile
 ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(md-7)
a) Danıştay ve vergi mahkemelerinde altmış, idare mahkemelerinde
 otuz gündür
b) Danıştay ve idare mahkemelerinde altmış, vergi mahkemelerinde 
otuz gündür
c) İdare ve vergi mahkemelerinde altmış, Danıştayda otuz gündür
d) İdare ve vergi mahkemelerinde otuz, Danıştayda altmış gündür
 
55- 2577 sayılı Kanuna göre, sürelerle ilgili genel esaslar çerçevesinde 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(md-8)
a) Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren 
işlemeye başlar
b) Tatil günleri sürelere dahildir
c) Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen 
çalışma gününün bitimine kadar uzar
d) Sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa 
bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen çalışma gününün
 bitimine kadar uzamış sayılır 
 
 
56- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince, idare ve 
vergi mahkemelerince tek hakimle verilen nihai kararlara karşı yapılacak
 başvuru usulü ve başvuru yeri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin
 hangisi doğrudur?(md-45)
a) Mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine 
itiraz edilebilir
b) Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu nezdinde temyiz edilebilir
c) Danıştay Dairelerine itiraz edilebilir
d) Danıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz edilebilir 
 
57- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden 
hangisi, varlık veya kaynakların değerleme gününde muhasebe 
kayıtlarındaki değerini ifade eder?(md-4)
a) Maliyet değeri b) Defter değeri      c) İtibari değer d) Rayiç değeri
 
58- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden
 hangisi bilanço ilkelerinden biri değildir?(md-8)
a) Mal ve hizmet karşılığı teminat veya depozito olarak verilen tutarlar, 
varlıklar içinde gösterilir 
b) Faaliyet dönemi içinde paraya dönüştürülebilecek veya kullanılarak 
tüketilecek varlık ve alacaklar bilançoda dönen varlıklar ana hesap grubu
 içinde gösterilir
c) Bütün varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar bilançoda
safi değerleriyle gösterilir
d) Tutarları net olarak hesaplanamayan alacaklar için herhangi bir 
tahakkuk kaydı yapılmaz. Bu tür alacaklar bilanço dipnotlarında 
veya eklerinde gösterilir
 
59- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, muhasebe işlemi 
aşağıdakilerden hangisini ifade eder? (md-14)
 
a) Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, 
para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, 
saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî 
işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemi
b) Mali işlemlerin yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasında 
kullanılan hesap planları, defterler ve muhasebeleştirme süreçlerinin 
tamamında gerçekleşen işlemi
c) Bir ekonomik değerin yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde,
 mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda
 gerçekleştirilen işlemi
d) Bir kamu idaresinin başka bir kamu idaresi veya diğer üçüncü 
kişilerle olan karşılıklı ekonomik ilişkileri veya kamu idaresinin 
kendi içinde muhasebe işlemi olarak değerlendirilmesi ve raporlanması 
gereken ve para cinsinden ifade edilebilen her türlü işlemi
 
60- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıda belirtilen 
duran varlıklardan hangisi amortismana tabi değildir? (md-27)
a) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri                           b) Demirbaşlar
c) Arazi ve arsalar                                              d) Tesis, Makine ve Cihazlar                                
 
61- Bu soru tüm adaylar için doğru kabul edilmiştir.
62- Bu soru tüm adaylar için doğru kabul edilmiştir.
 
63- Eskişehir Milli Emlak Müdürlüğü belediye mücavir alan sınırları 
içinde bulunan Hazineye ait envanter kaydı bulunmayan arsayı 2009 
yılı içinde 50.000 TL bedelle peşin olarak satmıştır. Satış bedelinin 
%46 si kamu idarelerinin payı olarak ayrılmıştır. Bu işlemlerle ilgili 
doğru yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
                500 Net Değer H.                               50.000                    
                               250 Arazi ve Arsalar H.                                      50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100 Kasa H.                                         50.000    
               630 Giderler H.                                    23.000    
                               363 Kamu İdareleri Payları H.                            5.000
                               363 Kamu İdareleri Payları H.                            13.500
                               363 Kamu İdareleri Payları H.                            4.500
                               250 Arazi ve Arsalar H.                                      50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               805 Gelir Yansıtma H.                         27.000    
                               800 Bütçe Gelirleri H.                                         27.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
b)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
                250 Arazi ve Arsalar H.                                   50.000                    
                               500 Net Değer H.                                               50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100 Kasa H.                                        50.000    
               630 Giderler H.                                   23.000    
                               363 Kamu İdareleri Payları H.                         5.000
                               363 Kamu İdareleri Payları H.                         13.500
                               363 Kamu İdareleri Payları H.                         4.500
                               250 Arazi ve Arsalar H.                                    50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               805 Gelir Yansıtma H.                       27.000    
                               800 Bütçe Gelirleri H.                                       27.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
 
c)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
                500 Net Değer H.                               50.000                    
                               250 Arazi ve Arsalar H.                                      50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100 Kasa H.                                         50.000    
               630 Giderler H.                                    23.000    
                               363 Kamu İdareleri Payları H.                            5.000
                               363 Kamu İdareleri Payları H.                            13.500
                               363 Kamu İdareleri Payları H.                            4.500
                               250 Arazi ve Arsalar H.                                      50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
d)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
                250 Arazi ve Arsalar H.                                     50.000                    
                               500 Net Değer H.                                                50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100 Kasa H.                                         50.000    
               630 Giderler H.                                    23.000    
                               333 Emanetler H.                                                23.000
                               250 Arazi ve Arsalar H.                                      50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               805 Gelir Yansıtma H.                         50.000    
                               800 Bütçe Gelirleri H.                                         50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
64- Kasap (Y) nin 2009 yılı ticari kazancı üzerinden hesaplanan 25.000 TL 
tutarındaki gelir vergisi beyannamesini Meram Vergi Dairesine vermiş ve
 ilk taksidini de yatırmıştır. İkinci taksidini ise Afyon Vergi Dairesine yatırmış 
ve ilgili belgeler Meram Vergi Dairesine intikal etmiştir. Bu işlemlere ilişkin 
Meram Vergi Dairesince yapılması gereken yevmiye kayıtları aşağıdakilerden 
hangisidir?  
a)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               120  Gelirlerden Alacaklar  H.                            25.000    
                               600  Gelirler  H.                                                  25.000
               805 Gelir Yansıtma H.                                        25.000    
                               800 Bütçe Gelirleri H.                                         25.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100  Kasa H.                                                       12.500    
                               120  Gelirlerden Alacaklar H.                             12.500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler H.          12.500    
                               120 Gelirlerden Alacaklar H.                              12.500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
b)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               120  Gelirlerden Alacaklar  H.                            25.000    
                               600  Gelirler  H.                                                  25.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100  Kasa H.                                                       12.500    
                               800 Bütçe Gelirleri H.                                         12.500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler H.          12.500    
                               120 Gelirlerden Alacaklar H.                              12.500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
                
c)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               120  Gelirlerden Alacaklar  H.                         25.000    
                               600  Gelirler  H.                                                 25.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100  Kasa H.                                                       12.500    
                               120  Gelirlerden Alacaklar H.                          12.500
               805 Gelir Yansıtma H.                                      12.500    
                               800 Bütçe Gelirleri H.                                       12.500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler H.     12.500     
                               120 Gelirlerden Alacaklar H.                            12.500
               805 Gelir Yansıtma H.                                      12.500    
                               800 Bütçe Gelirleri H.                                       12.500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
d)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100  Kasa H.                                                       12.500    
                               120  Gelirlerden Alacaklar H.                             12.500
               805  Gelir Yansıtma H.                                       12.500    
                               800  Bütçe Gelirleri H.                                        12.500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler H.          12.500    
                               120  Gelirlerden Alacaklar H.                             12.500
               805 Gelir Yansıtma H.                                        12.500    
                               800 Bütçe Gelirleri H.                                         12.500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
 
 
 
65- Ayaş Malmüdürlüğü hesaplarında kişi malı olarak kayıtlı olan 
10.000 TL değerinde özel kesime ait tahvil, mahkeme kararı ile 
hazineye intikal etmiştir. Daha sonra bu tahvil Malmüdürlüğü 
tarafından 11.000 TL bedel ile satılmıştır. Bu işlemlere ilişkin 
olarak aşağıdaki yevmiyelerden hangisi doğrudur?
 
a)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar H.   10.000    
                              600 Gelirler H.                                                   10.000
               913 Kişilere Ait Menk.Kıymet Emanetleri H.   10.000  
                               912  Kişilere Ait Menkul Kıymetler H.           10.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100 Kasa  H.                                       11.000    
                               600  Gelirler H.                                                    1.000
                               111  Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar H.   10.000
               805 Gelir Yansıtma H.                       11.000    
                               800 Bütçe Gelirleri H.                                       11.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
  
b)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar H.     10.000    
                               600 Gelirler H.                                                    10.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100 Kasa  H.                                        11.000    
                              111  Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar H.    11.000
               805 Gelir Yansıtma H.                         11.000    
                               800 Bütçe Gelirleri H.                                         11.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
             
c)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar H.     10.000    
                               600 Gelirler H.                                                    10.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100 Kasa  H.                                        11.000    
                               600  Gelirler H.                                                    1.000
                               111  Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar H.    10.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
d)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               117 Menkul Varlıklar  H.      10.000    
                               600 Gelirler H.                                                    10.000
               913 Kişilere Ait Menk.Kıymet Emanetleri H.      10.000   
                               912  Kişilere Ait Menkul Kıymetler H.                  10.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100 Kasa  H.                                        11.000    
                               117 Menkul Varlıklar  H.                                    11.000
               805 Gelir Yansıtma H.                         11.000    
                               800 Bütçe Gelirleri H.                                         11.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
                             
 
 
 
 
 
66- Muhasebat Genel Müdürlüğünce envanterde kayıtlı demirbaşlardan 
150.000 TL lik bölümü kullanım alanı kalmaması nedeniyle demirbaş
 kayıtlarından çıkarılmıştır (110.000 TL amortisman ayrılmış), daha 
sonra bu malzeme Selçuk Üniversitesine bedelsiz olarak devredilmiştir.
 Bu işlemlere ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığınca 
yapılan aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur? 
 
a)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               256 Diğer Maddi Duran Varlıklar H.                  150.000  
                               255  Demirbaşlar  H.                                           150.000
               257  Birikmiş Amortismanlar H.                         110.000  
                               299  Birikmiş Amortismanlar H.                         110.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               299   Birikmiş Amortismanlar H.                        110.000  
               630   Giderler H.                                                 40.000    
                               256  Diğer Maddi Duran Varlıklar H                  150.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
b)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               297  Diğer Çeşitli Duran Varlıklar H.                 150.000  
                               255  Demirbaşlar  H.                                           150.000
               299  Birikmiş Amortismanlar H.                         110.000  
                               257  Birikmiş Amortismanlar H.                         110.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               299   Birikmiş Amortismanlar H.                        110.000  
               630   Giderler H.                                                 40.000    
                               297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar H                   150.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
c)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               294  Elden Çıkarılan Stoklar ve Maddi Dur.Varlık H 150.000   
                               255  Demirbaşlar  H.                                              150.000
               257  Birikmiş Amortismanlar H.                      110.000  
                               299  Birikmiş Amortismanlar H.                      110.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               299   Birikmiş Amortismanlar H.                     110.000  
               630   Giderler H.                                                               40.000     
                               294  Elden Çıkarılan Stoklar ve Mad.Dur.V H.150.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
d)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               248  Diğer Mali Duran Varlıklar  H.                   150.000  
                               255  Demirbaşlar  H.                                           150.000
               299 Birikmiş Amortismanlar H.                          110.000  
                               257  Birikmiş Amortismanlar H.                         110.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               299   Birikmiş Amortismanlar H.                        110.000  
               630   Giderler H.                                                 40.000    
                               248  Diğer Mali Duran Varlıklar  H.                   150.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
 
 
 
 
 
 
?????? 67- Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ek hizmet binası olarak kiralanan 
5 katlı binaya  50.000 TL harcanarak kalorifer tesisatı yaptırılmıştır. 
Henüz amortisman ayrılmadan, binanın statik problemi olduğu gerekçesiyle 
gayrimenkul sahibine terk edilmiştir. Bu işlemlere ilişkin yevmiye kayıtlarından
 hangisi doğrudur?
 
a)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               255  Demirbaşlar  H.                                           50.000    
                               360  Ödenecek Vergi ve Fonlar  H.                                    375
                               257  Verilen Çekler ve Gönderme Em. H.          49.625
               830  Bütçe Giderleri H.                                       50.000    
                               835  Gider Yansıtma H.                                      50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630  Giderler  H.                                                 50.000    
                               255  Demirbaşlar  H.                                           50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
b)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               264  Özel Maliyetler  H.                                     50.000    
                               360  Ödenecek Vergi ve Fonlar  H.                   375
                               257  Verilen Çekler ve Gönderme Em. H.      49.625
               830  Bütçe Giderleri H.                                     50.000    
                               835  Gider Yansıtma H.                                    50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630  Giderler  H.                                                50.000    
                               264 Özel Maliyetler H.                                       50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
c)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               258  Yapılmakta Olan Yatırımlar H.                   50.000    
                               360  Ödenecek Vergi ve Fonlar  H.                     375
                               257  Verilen Çekler ve Gönderme Em. H.          49.625
               830  Bütçe Giderleri H.                                       50.000    
                               835  Gider Yansıtma H.                                      50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630  Giderler  H.                                                 50.000    
                               258  Yapılmakta Olan Yatırımlar H                    50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
d)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               264  Özel Maliyetler  H.                                      50.000    
                               360  Ödenecek Vergi ve Fonlar  H.                                    375
                               257  Verilen Çekler ve Gönderme Em. H.          49.625
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630  Giderler  H.                                                 50.000    
                               264  Özel Maliyetler  H.                                    50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
68-  Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanı (Y), 
geçici görevli olarak 26 Aralık tarihinde 500 TL yolluk avansı
 kasadan verilmek suretiyle Trabzon Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmiştir. 
Avansa ilişkin mahsup evrakı 31 Aralık tarihine kadar Maliye Bakanlığı 
Merkez Saymanlığına verilememiş ancak ilgili İdare tarafından harcamanın
 gerçekleştiği ve harcama evrakının daha sonra iletileceği belirtilmiştir. 
Bu işlemlere ilişkin yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden
 hangisidir?
 
a)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               161 Personel Avansları H.                                      500      
                               100  Kasa H.                                                           500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler H.  500           
                               161 Personel  Avansları H.                                    500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
b)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               161 Personel Avansları H.                                      500      
                               100  Kasa H.                                                            500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenek. H.500       
                               903  Kullanılacak Ödenekler H                           500
               904 Ödenekler H.                                                               500          
                               907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler H.     500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
   
c)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               161 Personel Avansları H.                                      500      
                               100  Kasa H.                                                       500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630 Giderler  H.                                                      500     
               140 Kişilerden Alacaklar H.                                      3       
                               360  Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                          3
                               161  Personel Avansları H.                                  500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
d)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               161 Personel Avansları H.                                      500    
                               100  Kasa H.                                                        500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               165 Mah. Dön. Ak. Avans ve Krediler H.             500   
                               161 Personel  Avansları H.                                 500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               906 Mah. Dön. Ak. Kullanılacak Ödenekler H.   500    
                               903 Kullanılacak Ödenekler H.                         500
               904 Ödenekler H.                                                    500    
                               907 Mah. Dön. Ak. Ödenekler H                     500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
 
69- İstanbul Vali Konağının doğalgaz gideri olarak 20.000 TL tutarındaki 
fatura ve diğer belgeler tahakkuka bağlanmış ve Muhasebe Müdürlüğüne 
gönderilmiştir. Ancak, ödeneği olmadığı için ödenememiş, daha sonra 
50.000 TL  ödenek, faturanın son ödeme tarihinden bir ay sonra  gönderilmiştir. 
Bu işlemlere ilişkin doğru yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
 
a)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630 Giderler H.                                                           20.000           
                               323  Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                            20.000
               831 Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar H.  20.000            
                               835  Gider Yansıtma H.                                         20.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               903 Kullanılacak Ödenekler H.                                50.000            
                               904  Ödenekler H.                                                 50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
b)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630 Giderler H.                                                          20.000             
                               323  Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                         20.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               903 Kullanılacak Ödenekler H.                                50.000              
                               904  Ödenekler H.                                                50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
c)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630 Giderler H.                                                           20.000            
                               322  Bütçeleştirilecek  Borçlar H                        20.000
               831 Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar H.   20.000                
                               835  Gider Yansıtma H.                                        20.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               903 Kullanılacak Ödenekler H.                                50.000              
                               904  Ödenekler H.                                                50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
d)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630 Giderler H.                                                        20.000               
                               403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar H.                 20.000
               831 Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar H.   20.000                
                               835  Gider Yansıtma H.                                        20.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               903 Kullanılacak Ödenekler H.                                50.000              
                               904  Ödenekler H.                                                50.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
 
70-  Bursa Muhasebe Müdürlüğü personelinin tedavi giderine ilişkin 
15.000 TL tutarındaki fatura ve diğer belgeler tahakkuka bağlanarak 
ödeme emri hazırlanmış, ancak fatura tutarı, ödeneğinin bulunmaması 
nedeniyle ödenememiştir. Maliye Bakanlığı ilgili ekonomik kodundan 
35.000 TL ödenek göndermiştir. Bunun üzerine fatura tutarının ödenmesini 
sağlamak için nakit talep edilmiştir. Bu işlemlere ilişkin doğru yevmiye 
kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
 
a)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630 Giderler H.                                                           15.000           
                               323  Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                            15.000
               831  Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar H.   15.000          
                               835  Gider Yansıtma H.                                         15.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               903 Kullanılacak Ödenekler H.                              35.000              
                               904  Ödenekler H.                                                35.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               323 Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                              15.000              
                               325 Nakit Talep ve Tahsisleri H.                        15.000
               830 Bütçe Giderleri H.                                              15.000            
                               831 Ödeneğine Mah. Edilecek Har. H.            15.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
b)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630 Giderler H.                                                          15.000             
                               323  Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                            15.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               903 Kullanılacak Ödenekler H.                                35.000              
                               904  Ödenekler H.                                                    35.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               323 Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                                15.000               
                               325 Nakit Talep ve Tahsisleri H.                           15.000
               830 Bütçe Giderleri H.                                              15.000             
                               831 Ödeneğine Mah. Edilecek Har. H.               15.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
    
c)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630 Giderler H.                                                          15.000             
                               323  Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                               15.000
               831  Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar H.     15.000             
                               835  Gider Yansıtma H.                                         15.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               904  Ödenekler H.                                                    35.000              
                               903 Kullanılacak Ödenekler H.                                35.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               323 Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                                15.000               
                               325 Nakit Talep ve Tahsisleri H.                             15.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
d)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630 Giderler H.                                                        15.000               
                              323  Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                               15.000
               831  Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar H.    15.000              
                               835  Gider Yansıtma H.                                           15.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               904  Ödenekler H.                                                   35.000               
                               903 Kullanılacak Ödenekler H.                                35.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               323 Bütçeleştirilmiş Borçlar H.                                15.000               
                               325 Nakit Talep ve Tahsisleri H.                            15.000
               830 Bütçe Giderleri H.                                              15.000             
                               831 Ödeneğine Mah. Edilecek Har. H.               15.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
 
 
71-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu çalışanlarının aylıklarından 
kesilerek ilgili vergi dairesine gönderilmesi gereken 123.000 TL yanlışlıkla 
132.000 TL olarak gönderilmiştir. Bir sonraki ay ise bu hata fark edilmiş 
olup, bu ayda ödenecek olan 150.000 TL vergiden mahsup edilerek kalan
tutar ödenmiştir. Bu işlemlere ilişkin doğru yevmiye kaydı aşağıdakilerden 
hangisidir?
 
a)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                    132.000  
                               103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.         132.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               140 Kişilerden Alacaklar H.                                 9.000  
                               360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                    9.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                    150.000  
                               140 Kişilerden Alacaklar H.                                        9.000
                               103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.      141.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
b)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               362 Fonlar veya Diğer Kamu İd. Adına Yap. Tah. 132.000             
                               103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.         132.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               140 Kişilerden Alacaklar H.                                       9.000              
                               360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                      9.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                      150.000  
                               103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.        150.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
c)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                      132.000  
                               103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.         132.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                      150.000  
                               103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.         150.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
d)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                      132.000  
                               103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.         132.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                      9.000      
                               140 Kişilerden Alacaklar H.                                      9.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                      141.000  
               140 Kişilerden Alacaklar H.                                               9.000       
                               103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.     150.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
        
 
 
 
72- Sağlık Bakanlığınca İtalya’dan alınacak domuz gribi aşıları için 
1.200.000 € tutarında akreditif karşılığı kredi açılmıştır (1€ = 2.20 TL). 
Alımın 200.000 € kısmı ilgili firmanın karşılayamayacağını beyan etmesi 
üzerine 1.000.000 € kısmı ithal edilmiş, alınamayan aşı karşılığı 
harcanmayan 200.000 € bankaya iade edilmiştir (iade tarihinde 
1 € = 2.40 TL). Bu işleme ilişkin aşağıdaki yevmiye kayıtlarından
 hangisi doğrudur?
 
a)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               164 Akreditifler H. (1.200.000 € * 2.20 TL)             2.640.000        
                               103  Verilen Çekler ve Gönderme Emirler            2.640.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.           2.640.000        
                               102  Banka H.                                                       2.640.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               150 İlk Madde ve Malzeme H. (1.000.000 € * 2.20 TL)   2.200.000               
               102 Banka H.  (200.000 € * 2.20 TL)                                  440.000 
                               164  Akreditifler H.                                              2.640.000
               830 Bütçe Giderleri H.                                                   2.200.000   
                               835  Gider Yansıtma H.                                         2.200.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
b)            ----------------------------------/ ------------------------------------                                 
               164 Akreditifler H.                                      1.200.000 €    
                               103  Verilen Çekler ve Gönderme Emirler     1.200.000 €
               ----------------------------------/ ------------------------------------                                 
               103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.      1.200.000 €          
                               102  Banka H.                                               1.200.000 €
               ---------------------------------- / ------------------------------------                                
               150 İlk Madde ve Malzeme H.                    1.000.000 €   
               102 Banka H.                                                            200.000 €         
                               164  Akreditifler H.                                1.200.000 €
               ------------------------------- / --------------------------------------                                 
c)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               164 Akreditifler H. (1.200.000 € * 2.20 TL)  2.640.000   
                               103  Verilen Çekler ve Gönderme Emirler     2.640.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H.     2.640.000              
                               102  Banka H.                                                     2.640.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               150 İlk Madde ve Malzeme H. (1.000.000 € * 2.20 TL) 2.200.000  
               102 Banka H.  (200.000 € * 2.20 TL)                              440.000     
                               164  Akreditifler H.                                             2.640.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
d)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               164 Akreditifler H. (1.200.000 € * 2.20 TL)     2.640.000              
                               103  Verilen Çekler ve Gönderme Emirler  2.640.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri H. 2.640.000              
                               102  Banka H.                                                 2.640.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               150 İlk Madde ve Malzeme H. (1.000.000 € * 2.20 TL)   2.200.000             
               102 Banka H.  (200.000 € * 2.20 TL)                                 480.000               
                               164  Akreditifler H.                                                  2.640.000
                               600  Gelirler H.                                                            40.000
               830 Bütçe Giderleri H.                                                 2.200.000    
                               835  Gider Yansıtma H.                                           2.200.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
73-Ereğli Atatürk Lisesinde parasız yatılı okuyan öğrencilerin pansiyon 
ücretlerine ilişkin okul idaresince hazırlanan ödeme emri Malmüdürlüğüne 
gönderilmiştir. Bu işleme ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının ilgili biriminden 
30.000 TL ödeme emri Malmüdürlüğüne gelmiştir. Ödeneğine dayalı tahakkuk 
için yapılacak yevmiye kaydı da dahil olmak üzere aşağıdaki yevmiye 
kayıtlarından hangisi doğrudur?
 
a)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               903 Kullanılacak Ödenekler H.                           30.000    
                               904  Ödenekler H.                                               30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630 Giderler H.                                                     30.000  
                               332  Okul Pansiyonları H.                                   3.600
                               333  Emanetler H.                                              26.400
               830 Bütçe Giderleri H.                                          30.000  
                               835  Gider Yansıtma H                                     30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               905 Ödenekli Giderler H.                                     30.000   
                               903  Kullanılacak Ödenekler H.                          30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
b)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               903 Kullanılacak Ödenekler H.                           30.000    
                               904  Ödenekler H.                                               30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630 Giderler H.                                                     30.000  
                               332  Okul Pansiyonları H.                                   26.400 
                               333  Emanetler H.                                               3.600
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               905 Ödenekli Giderler H.                                     30.000   
                               903  Kullanılacak Ödenekler H.                          30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
c)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               903 Kullanılacak Ödenekler H.                           30.000 
                               904  Ödenekler H.                                              30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630 Giderler H.                                                     30.000 
                               332  Okul Pansiyonları H.                                 26.400 
                               333  Emanetler H.                                              3.600
               830 Bütçe Giderleri H.                                          30.000                
                               835  Gider Yansıtma H                                      30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               905 Ödenekli Giderler H.                                     30.000 
                               903  Kullanılacak Ödenekler H.                       30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
d)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               903 Kullanılacak Ödenekler H.                           30.000    
                               904  Ödenekler H.                                               30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630 Giderler H.                                                     30.000  
                               332  Okul Pansiyonları H.                                   3.600
                               333  Emanetler H.                                               26.400
               830 Bütçe Giderleri H.                                          30.000  
                               835  Gider Yansıtma H                                       30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
74- Dışişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı, Halep Başkonsolosluğu 
rezidansının onarımı amacıyla 15.12.2009 tarihinde 20.000 $ avans 
göndermiştir(1 $ = 1,50 TL). Başkonsoloslukça avansın tamamı 
harcanmış, ancak mahsup belgeleri yıl sonuna kadar Merkez Saymanlığına 
ulaştırılamamıştır. Bu işlemlere ilişkin aşağıdaki yevmiye kayıtlarından
 hangisi doğrudur?
 
a)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               164 Akreditifler  H.                                             30.000    
                               103  Verilen Çekler ve  Gönderme Emirleri H.    30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               168 Mahsup Dönemine Aktarılan Akreditifler  H.            30.000     
                               164  Akreditifler   H.                                              30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               906 Mahsup Dönemine Akt. Kullanılacak Ödenekler H.  30.000     
                               903  Kullanılacak Ödenekler H.                             30.000
               904 Ödenekler H.                                                               30.000     
                               907  Mahsup  Dönemine Aktarılan Ödenekler H.  30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
b)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               164 Akreditifler  H.                                  30.000               
                               106 Banka  H.                                                  30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               168 Mahsup Dönemine Aktarılan Akreditifler  H.    30.000             
                               164  Akreditifler   H.                                              30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               906 Mahsup Dönemine Akt. Kullanılacak Ödenekler H.   30.000    
                               903  Kullanılacak Ödenekler H.                             30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
c)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               160 İş Avans ve Kredileri H.                            30.000      
                               106 Döviz Gönderme Emirleri H.                        30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               165 Mahsup Dönemine Akt. Avans ve Krd. H  30.000    
                               160  İş Avans ve Krediler H.                                 30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               906 Mahsup Dönemine Akt. Kullanılacak Ödenekler H.  30.000     
                               903  Kullanılacak Ödenekler H.                             30.000
               904 Ödenekler H.                                                               30.000     
                               907  Mahsup  Dönemine Aktarılan Ödenekler H.     30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
d)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               160 İş Avans ve Kredileri H.                              30.000    
                               103  Verilen Çekler ve  Gönderme Emirleri H.     30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               165 Mahsup Dönemine Akt. Avans ve Krd. H.                 30.000     
                               160 İş Avans ve Krediler H                 30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               906 Mahsup Dönemine Akt. Kullanılacak Ödenekler H.  30.000     
                               903  Kullanılacak Ödenekler H.                            30.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
 
 
 
 
75- Bu soru tüm adaylar için doğru kabul edilmiştir.
 
76- Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesinde çalışan 
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi (Y) süresi içerisinde motorlu araç trafik 
belgesi ve motorlu araç tescil belgesi satışından elde etmiş olduğu 
1.000 TL tutarındaki hasılatı Muhasebe Müdürlüğünün banka 
hesabına yatırmıştır. Bu işlemlere ilişkin olarak aşağıdaki yevmiyelerden 
hangisi doğrudur?
 
a)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               102 Banka H.                                 1.000            
                               800  Bütçe Gelirleri H.                              1.000
               945 Değerli Kağıt İşlemleri H.                            1.000      
                               942  Zimmetle Ver. Değerli Kağıtlar H.  1.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
b)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               102 Banka H.                                   1.000          
                               600  Gelirler H.                                          1.000
               805 Gelir Yansıtma H.                     1.000          
                               800  Bütçe Gelirleri H.                              1.000
               945 Değerli Kağıt İşlemleri H.         1.000          
                               942 Zimmetle Ver. Değerli Kağıtlar H.  1.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
c)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               102 Banka H.                                  1.000           
                               600  Gelirler H.                                         1.000
               805 Gelir Yansıtma H.                    1.000           
                               800  Bütçe Gelirleri H.                              1.000
               942 Zimmetle Ver. Değerli Kağıtlar H.  1.000   
                               945  Değerli Kağıt İşlemleri H.                 1.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
d)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               102 Banka H.                             1.000 
                               600  Gelirler H.                             1.000
               800  Bütçe Gelirleri H.         1.000      
                               805 Gelir Yansıtma H.                  1.000
               942 Zimmetle Ver. Değerli Kağıtlar H. 1.000    
                               945 Değerli Kağıt İşlemleri H.     1.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
77- Ankara Muhasebe Müdürlüğünde görevli Muhasebe Uzmanı (A) 
 Nevşehir’e geçici görevli olarak gitmiştir. Uzman (A) ya giderken 
500 TL geçici görev yolluğu avansı ödenmiştir. Uzman (A) görev dönüşü 
300 TL tutarındaki yolluk bildirimini idaresine vermiş, idaresince 
tahakkuka bağlanmış, damga vergisi vezneye yatırılmış, ancak süresi 
içerisinde avans artığı iade edilmemiştir. Bu işlemlere ilişkin yevmiye 
kayıtlarından hangisi doğrudur?
 
a)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               161 Personel Avansları H.                  500           
                               100  Kasa H.                                         500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630 Giderler H.                                   300          
                               161 Personel Avansları H.                   300
               830 Bütçe Giderleri H.                       300           
                               835 Gider Yansıtma H.                         300
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100 Kasa H.                                       2,25          
                               600 Gelirler H.                                     2,25
               805 Gelir Yansıtma H.                      2,25           
                               800 Bütçe Gelirleri H.                         2,25
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
b)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               161 Personel Avansları H.                 500            
                               100  Kasa H.                                          500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630 Giderler H.                                300             
                               161 Personel Avansları H.                   300
               830 Bütçe Giderleri H.                     300             
                               835 Gider Yansıtma H.                        300
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100 Kasa H.                                  2,25               
                               600 Gelirler H.                                    2,25
               805 Gelir Yansıtma H.                  2,25               
                               800 Bütçe Gelirleri H.                         2,25
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               140 Kişilerden Alacaklar H.             200             
                               161 Personel Avansları H.                  200
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
c)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               161 Personel Avansları H.                   500          
                               100  Kasa H.                                              500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               630 Giderler H.                                   300          
                               161 Personel Avansları H.                          300
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100 Kasa H.                                       2,25          
                               600 Gelirler H.                                     2,25
               805 Gelir Yansıtma H.                     2,25            
                               800 Bütçe Gelirleri H.                          2,25
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
 
d)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
                 161 Personel Avansları H.             500              
                               100  Kasa H.                                   500
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
                 630 Giderler H.                             300              
                               161 Personel Avansları H.             300
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100 Kasa H.                                 2,25 
                               600 Gelirler H.                                2,25
               805 Gelir Yansıtma H.                2,25  
                               800 Bütçe Gelirleri H.                   2,25
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               140 Kişilerden Alacaklar H.               200           
                               161  Personel Avansları H.             200
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
 
78- Türk Patent Enstitüsü Başkanlığının Kasım 2009 ayı sonu 
itibariyle Devreden Katma Değer Vergisi Hesabının bakiyesi 
1.000 TL, İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabının bakiyesi 
1.500 TL, dönem içerisinde satılan hizmetlerden elde edilen 
Katma Değer Vergisi net tutarı ise 2.600 TL dir. Bu bakiyelere 
göre aşağıdaki ay sonu muhasebe kayıtlarından hangisi doğrudur?
 
a)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               191 İndirilecek Katma Değer Vergisi H.                           1.500       
               190 Devreden Katma Değer Vergisi H.                             1.000       
               360 Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                                     1.00         
                               391  Hesaplanan Katma Değer Vergisi H.                 2.600
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
b)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi H.                          2.600       
               191 İndirilecek Katma Değer Vergisi H.                           1.500       
                               190  Devreden Katma Değer Vergisi H              1.000
                               360  Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                     3.100
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
c)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi H.                             2.600    
                               191  İndirilecek Katma Değer Vergisi H.                 1.500
                               190  Devreden Katma Değer Vergisi H.                  1.000
                               360  Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                           100
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
d)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi H.                          2.600       
               190 Devreden Katma Değer Vergisi H.              1.000      
                               191  İndirilecek Katma Değer Vergisi H.                   1.500
                               360  Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                             2.100
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
79-  Sivas İl Sağlık Müdürlüğünün kullandığı 14 adet bilgisayar yenileri 
alındığı için Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 1.400 TL ye satılmıştır. 
Bilgisayarların kayıtlı değerleri toplam 6.000 TL dir, satış anına kadar 
ayrılmış amortisman tutarı ise 4.500 TL dir. Satış işlemine ilişkin 
aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur?
 
a)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100  Kasa H.                                                    1.400          
               257  Birikmiş Amortismanlar H.                     4.500          
               630  Giderler H.                                                  100         
                               253  Tesis, Makine ve Cihazlar H.                          6.000
               830 Bütçe Giderleri H.                                                       100          
                               835  Gider Yansıtma H.                                           100
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
b)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100  Kasa H.                                                  1.400            
               257  Birikmiş Amortismanlar H.                   4.500            
               630  Giderler H.                                                100           
                               253  Tesis, Makine ve Cihazlar H.                         6.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
c)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100  Kasa H.                                        1.400      
               630  Giderler H.                                   4.600      
                               255  Demirbaşlar H.                                          6.000
               830 Bütçe Giderleri H.                       1.400        
                               835  Gider Yansıtma H.                                    1.400 
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
d)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               100  Kasa H.                                       1.400       
               257  Birikmiş Amortismanlar H.                  4.500             
               630  Giderler H.                                             100              
                               255  Demirbaşlar H.                                             6.000
               805  Gelir Yansıtma H.                               1.400              
                               800                   Bütçe Gelirleri H.                       1.400
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
80- Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı tahlil ve dayanıklılık testlerinde
 kullanmak amacıyla  % 18 KDV dahil 118.000 TL tutarında bir cihaz 
satın almıştır. Bu işleme ilişkin aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi 
doğrudur?
 
a)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               253 Tesis, Makine ve Cihazlar H.                                       118.000   
                               360  Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                                                    750
                               103  Verilen Çekler ve Gön. Emir. H.                                               117.250
               830 Bütçe Giderleri H.                                                       118.000   
                               835  Gider Yansıtma H                        118.000
 
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
b)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               253 Tesis, Makine ve Cihazlar H.                                       100.000   
               191 İndirilecek KDV H.                                                    18.000     
                               360  Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                                                    750
                               103  Verilen Çekler ve Gön. Emir. H.                                               117.250
               830 Bütçe Giderleri H.                                                       118.000   
                               835  Gider Yansıtma H                        118.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
c)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               255 Demirbaşlar H.                                                            118.000   
                               360  Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                                                    750
                               103  Verilen Çekler ve Gön. Emir. H.                                               117.250
               830 Bütçe Giderleri H.                                                       118.000   
                               835  Gider Yansıtma H                        118.000
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
d)            -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
               255 Demirbaşlar  H.                                            100.000  
               191 İndirilecek KDV H.                                                    18.000     
                               360  Ödenecek Vergi ve Fonlar H.                                                    750
                               103  Verilen Çekler ve Gön. Emir. H.                                               117.250
               -------------------------------------- / -----------------------------------------                                    
 
81- Ankara Defterdarlığı Milli Emlak  Müdürlüğü tarafından yapılan 
çalışma sonucunda mevcut hazineye ait 105 adet arsanın envanteri
 tamamlanmıştır. Bu çalışmaya göre gayrimenkullere 10.980.000 TL 
değer takdir edilmiştir. Buna göre doğru yevmiye kaydı aşağıdakilerden
 hangisidir? 
 
a)            ----------------------------------- / -----------------------------------------                        
               250 Arazi ve Arsalar H.                                                      10.980.000             
                               500  Net Değer H.                                                                             10.980.000
               805 Gelir Yansıtma H.                                                       10.980.000             
                               800  Bütçe Gelirleri H.                                                                       10.980.000
               -------------------------------------/ ----------------------------------------                        
 
b)            ----------------------------------- / -----------------------------------------                        
               256 Diğer Maddi Duran Varlıklar H.                                                10.980.000             
                               500  Net Değer H.                                                                             10.980.000
               805 Gelir Yansıtma H.                                                       10.980.000             
                               800  Bütçe Gelirleri H.                                                                       10.980.000
               ------------------------------------ / ----------------------------------------                        
 
c)            ----------------------------------- / -----------------------------------------                        
               250 Arazi ve Arsalar H.                                                      10.980.000             
                               500  Net Değer H.                                                                             10.980.000
               ------------------------------------ / ----------------------------------------                        
 
d)            ----------------------------------- / -----------------------------------------                        
               251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenler H.                                   10.980.000             
                               500  Net Değer H.                                                                             10.980.000
               ------------------------------------ / ----------------------------------------                        
 
 
 
 
82- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, Genel 
Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde tanımlanan ve ekinde düzenlenen 
mizan cetveli ve malî tablolar, Bakanlıkça belirlenecek süre, esas ve 
usullere göre kapsama dâhil her bir kamu idaresinin muhasebe 
birimlerince hazırlanması gerekmektedir. Aşağıda yer alan mali 
tablolardan hangisi bu kapsamda değildir?
a) Bütçe uygulama sonuçları tablosu
b) Malî varlık ve yükümlülükler değişim tablosu
c) Dış borç geri dönüşüm  tablosu   (değişim)
d) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu
 
83- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki 
defterlerden hangisi Muhasebe Birimlerinde Tutulacak Diğer 
Defterler arasında yer almaz?
a) Taahhüt Dosyaları İşlem Defteri                 b) Borçlular Defteri
c) Alındı Kayıt Defteri                                        d) Muhasebe Birimi Arşiv Defteri
 
84- Aşağıdakilerden hangisi muhasebe birimlerinde ve muhasebe 
yetkilisi mutemetliklerinde yılsonunda yapılan sayımlarda 
düzenlenen ve yönetim dönemi hesabı dosyasına bağlanması 
gereken tutanaklardan biri değildir?
a) Değerli Kağıt Sayım Tutanağı
b) Menkul Kıymet ve Varlıklar/Teminat Mektupları Sayım Tutanağı
c) Alınan Çekler Sayım Tutanağı
d) Demirbaş sayım tutanağı
 
85- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, yönetim 
dönemi hesabında aşağıda sayılan cetvel ve tablolardan hangisi 
yer almaz?
a) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu 
b) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu 
c) Sayıştay sorgu cetveli 
d) Bütçe gelirleri tahakkuk artıklarından zamanaşımına uğramış 
olanlara ilişkin ayrıntı cetveli 
 
86- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre,
doğum yardımı ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
a) Doğumun meydana geldiği hastane tarafından verilen rapor
b) İlgilinin ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan doğum 
olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten yazı
c) İlgilinin dairesi tarafından yazılmış yazı
d) Doğum olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten
ilgilinin dilekçesi
 
87- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, 
genel bütçe gelirlerinden ilgili mevzuatı gereğince diğer kamu 
idarelerine verilecek payların ödenmesinde, aşağıdakilerden
hangisinin onayı aranır?
a) Maliye Bakanı                                               
b) Maliye Bakanlığı Müsteşarı  
c) Muhasebat Genel Müdürü                              
d) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü
 
88- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 
Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi f
atura yerine geçen belgelerden biri değildir?
a) Serbest meslek makbuzu                  b) Müstahsil makbuzu
c) Kamu idarelerince verilen alındı      d) Proforma fatura
 
 
 
 
 
 
89- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine 
göre, avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde; 
harcama talimatı ve gereken hallerde kredi izin yazısı,
 kanıtlayıcı belge olarak aşağıdakilerden hangisine eklenir?
a) Onay Belgesi                                                   
b) Muhasebe İşlem Fişi 
c) Ödeme Emri Belgesi                                       
d) Mahsup Belgesi
 
90- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden 
hangisi taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevleri 
arasında değildir?
a) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen 
taşınırları ilgililere teslim etmek
b) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara
 ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek
c) Harcama birimince hazırlanan, harcama birimi taşınır 
yönetim hesabı cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe 
kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra 
harcama yetkilisine göndermek
d) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve
 harcama yetkilisine sunmak
 
91- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıda sayılan hallerin 
hangisinde taşınır işlem fişi düzenlenmez?
a)            İlgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan
 taşınırlar için
b)            Kamu idareleri arasındaki bedelsiz taşınır devirleri için
c)            Dergi ve gazete gibi süreli yayınların alımları için
d)            Kamu idarelerinin kendi kullanımları için iç imkanlarıyla 
ürettikleri taşınırlar için
 
92- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınır kayıt ve kontrol 
yetkilileri kim tarafından görevlendirilir?
 a) Harcama yetkilisi           b Üst Yönetici                      
c) Bakan     d) Ayniyat saymanı
 
93- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, idarenin taşınır 
kesin hesap cetveli ile taşınır icmal cetvelini üst yönetici 
adına hazırlamakla görevli olan kimdir?
a) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi       
b) Taşınır konsolide görevlisi
c) Muhasebe yetkilisi                                           
d) Harcama yetkilisi
 
94- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince, 
Kurum ve kuruluşlar başvuru üzerine kendilerinden istenen 
bilgi ve belgelere erişimi kaç gün içerisinde sağlarlar?
a) 15 gün                               b)15 iş günü  c) 30 gün        d) 30 iş günü
 
95- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli sigorta 
kolları arasında sayılmamıştır?
a) Malûllük                             b) Yaşlılıkc) Hastalık          d) Ölüm
96- 5510 sayılı Kanuna göre sigortalının malul sayılabilmesi için 
sigortalının çalışma gücünün en az yüzde kaçını kaybedilmesi gerekir.            
a) %30                   b) %40                   c) %50                   d) %60 
                
97- 5510 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi “İş kazası veya 
meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde 
hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeyi” ifade eder?
a) Ücret                  b) Gelir                 c) Tazminatd) Katılım Payı
 
 
 
98- 5510 sayılı Kanuna göre, vazife malûllüğü hükümleri aşağıdaki 
hallerin hangisinde uygulanır? 
a) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan
b) Yasak fiilleri yapmaktan
c) İdarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında 
meydana gelen kazadan doğmuş olmaktan
d) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama 
veya zarar verme amacından
 
99- 5510 sayılı Kanuna göre, asgari ücretin tanımı aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için 
belirlenen bir aylık brüt ücrettir.
b) 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından küçük işçiler için belirlenen 
bir aylık brüt ücrettir.
c) 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen 
bir aylık net ücrettir.
d) 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 18 yaşından büyük işçiler için belirlenen 
bir aylık brüt ücrettir.
 
100- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında 
Kanuna göre, en az hangi seviyedeki kamu görevlileri hakkında Etik 
Kuruluna başvurulabilir?
a) Şube müdürü ve eşiti seviyesindeki kamu görevlileri 
b) Daire başkanı ve eşiti seviyedeki kamu görevlileri 
c) Genel müdür ve eşiti seviyedeki kamu görevlileri 
d) Müsteşar ve eşiti seviyedeki kamu görevlileri 
 

 Bu sorular Serap MANAV hanımın katkılarıyla yayınlanmıştır. emeğinden ötürü teşekkürler..