Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

4734 kapsamında Ödeme Emrine Bağlanılacak belgeler

Sayın Muhasebe Uzmanımız Tülay DİNÇOĞLU tarafından hazırlanan ve kurumların ödeme emirlerini düzenlerken kendilerine yol gösterecek nitelikte olan bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak ihale evraklarının ödeme emrine nelerin bağlanacağı konusunda ışık tutacaktır.

İHALE USULÜYLE yapılacak her türlü HİZMET ALIMLARINA ilişkin giderlerin ödenmesinde, Ödeme Emri Belgesine eklenmesi gereken belgeler;

 

A-İlk Ödeme evrakına eklenmesi gereken belgeler,

 

1.     Onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli

2.     İlan tutanağı

3.     İhale komisyon kararı,

4.     Sözleşme

5.     Karar(binde 5,69) ve sözleşmeye(binde 9,48) ait  damga vergisinin vergi dairesine yatırıldığına dair  alındının onaylı sureti,(Ödeme Emri Belgesi üzerinden hiçbir surette kesinti yapılmayacaktır)

6.     Kesin teminatın yatırıldığına dair alındının tasdikli örneği

7.     Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4) : Bu rapor, hizmet işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Hizmet türüne ve işin özelliğine göre yalnızca ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve kontrol elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır. “

  Hizmet işleri  hak ediş raporu ve ilgisine göre düzenlenmesi gereken eklerin tamamı ,dizi pusulası dahil eksiksiz olarak tanzim edilecektir.

8.   Vergi borcu yazısı,vergi borcu varsa buna dair haciz bildirimi,

9.   SGK borcu yazısı,

     Vergi borcu veya SGK borcu varsa bu kesintilerin ödeme emri   belgesinde gösterilerek, alacaklıya yapılacak ödemeden  düşülmesi gerekir.

10.Fatura,

11. Alacakların hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde, alacaklının harcama birimince onaylanmış yazılı talebi,Faturasında banka hesabı ile ilgili basılı  ve kaşe ile tevsik edilmiş bilgi varsa,ayrıca dilekçe veya yazı aranmaz.

12-Kamu ihale mevzuatına göre yapılan alımlarda aranacak diğer belgeler

a)  Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,

b)  Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,

c)  Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri,

d) Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge.

 

Yukarıdaki sıraya göre ödeme emri belgesi ekinde  verilen taahhüt dosyasının ASIL nüshası ve bir yedek dosyası , ilk ödeme ile birlikte Muhasebe Müdürlüğümüze teslim edilecektir.(Ödeme bir defada yapılacaksa, tek ve asıl dosya ödeme emri belgesi ekinde verilecek olup, ayrıca suret dosya eklenmeyecektir.)

 

B-İkinci ve müteakip ödemelerde;

1.  Hakediş Raporu,

2-İş artışı veya fiyat farkı varsa buna ait, ek kesin teminatın ve  sözleşme damga vergisinin ilgili vergi dairesine yatırıldığına dair onaylı alındı,(Ödeme Emri Belgesi üzerinden hiçbir surette kesinti yapılmayacaktır) fiyat farkına ilişkin hesaplama cetveli ve KİK’in işçilik hesaplama modülünden alınan form,

3.    Vergi borcu yazısı,vergi borcu varsa buna dair haciz bildirimi,

4.    SGK borcu yoktur yazısı,

     Vergi borcu veya SGK borcu varsa bu kesintilerin ödeme emri   belgesinde gösterilerek, alacaklıya yapılacak ödemeden  düşülmesi gerekir.

5.Fatura,

6. Alacakların hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde, alacaklının harcama birimince onaylanmış yazılı talebi,Faturasında banka hesabı ile ilgili basılı  ve kaşe ile tevsik edilmiş bilgi varsa,ayrıca dilekçe veya yazı aranmaz.

7-Kamu ihale mevzuatına göre yapılan alımlarda aranacak diğer belgeler

a)  Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,

b)  Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,

c)  Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri,

d) Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge.

 

­­­­­  İHALE USULÜYLE yapılacak her türlü  YAPIM İŞLERİNE  ilişkin giderlerin ödenmesinde,Ödeme Emri Belgesine eklenmesi gereken belgeler;

 

 A-İlk Ödeme evrakına eklenmesi gereken belgeler,

 

1.     Onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli

2.     İlan tutanağı

3.     İhale komisyon kararı,

4.     Sözleşme

5.     Karar(binde 5,69 ) ve sözleşmeye(binde 9,48) ait  damga vergisinin vergi dairesine yatırıldığına dair  alındının onaylı sureti,(Ödeme Emri Belgesi üzerinden hiçbir surette kesinti yapılmayacaktır)

6.     Kesin teminatın yatırıldığına dair alındının tasdikli örneği

7.  Yapım İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 3 ) : Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin  hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Yapım türüne göre ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve yapı denetim elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır.

    Yapım işleri hak ediş raporu ve ilgisine göre düzenlenmesi gereken eklerin tamamı ,dizi pusulası dahil.

8.    Vergi borcu yazısı,vergi borcu varsa buna dair haciz bildirimi,

9.    SGK borcu yazısı,

     Vergi borcu veya SGK borcu varsa bu kesintilerin ödeme emri   belgesinde gösterilerek, alacaklıya yapılacak ödemeden  düşülmesi gerekir.

10.Fatura,

11. Alacakların hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde, alacaklının harcama birimince onaylanmış yazılı talebi,Faturasında banka hesabı ile ilgili basılı  ve kaşe ile tevsik edilmiş bilgi varsa,ayrıca dilekçe veya yazı aranmaz.

12-Kamu ihale mevzuatına göre yapılan alımlarda aranacak diğer belgeler

a)  Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,

b)  Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,

c)  Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri,

d) Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge.

 

Yukarıdaki sıraya göre ödeme emri belgesi ekinde  verilen taahhüt dosyasının ASIL nüshası ve bir yedek dosyası , ilk ödeme ile birlikte Muhasebe Müdürlüğümüze teslim edilecektir.(Ödeme bir defada yapılacaksa, tek ve asıl dosya ödeme emri belgesi ekinde verilecek olup, ayrıca suret dosya eklenmeyecektir.)

 

 

B-İkinci ve müteakip ödemelerde;

1.  Hakediş Raporu,

2-İş artışı veya fiyat farkı varsa buna ait,ek kesin teminatın, ek kesin teminat alındısının onaylı sureti,  sözleşme damga vergisinin ilgili vergi dairesine yatırıldığına dair onaylı sureti, (Ödeme Emri Belgesi üzerinden hiçbir surette kesinti yapılmayacaktır) fiyat farkına ilişkin hesaplama cetveli,

3.    Vergi borcu yazısı,vergi borcu varsa buna dair haciz bildirimi,

4.    SGK borcu yoktur yazısı,

     Vergi borcu veya SGK borcu varsa bu kesintilerin ödeme emri   belgesinde gösterilerek, alacaklıya yapılacak ödemeden  düşülmesi gerekir.

5.Fatura,

6. Alacakların hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde, alacaklının harcama birimince onaylanmış yazılı talebi,Faturasında banka hesabı ile ilgili basılı  ve kaşe ile tevsik edilmiş bilgi varsa,ayrıca dilekçe veya yazı aranmaz.

7-Kamu ihale mevzuatına göre yapılan alımlarda aranacak diğer belgeler

a)  Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,

b)  Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,

c)  Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri,

d) Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge.

   

İHALE USULÜYLE yapılacak her türlü, MAKİNE, TEÇHİZAT, TAŞIT, DEMİRBAŞ BAKIM GİDERLERİ İLE BUNLARIN HER TÜRLÜ ONARIMLARINA ilişkin giderlerin ödenmesinde,Ödeme Emri Belgesine eklenmesi gereken belgeler;

 

 A-İlk Ödeme evrakına eklenmesi gereken belgeler,

 

1.     Onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli

2.     İlan tutanağı

3.     İhale komisyon kararı,

4.     Sözleşme

5.     Karar(binde 5,69 ) ve sözleşmeye(binde 9,48) ait  damga vergisinin vergi dairesine yatırıldığına dair  alındının onaylı sureti,(Ödeme Emri Belgesi üzerinden hiçbir surette kesinti yapılmayacaktır)

6.    Kesin teminatın yatırıldığına dair alındının tasdikli örneği

7.   Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4) : Bu rapor, hizmet işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Hizmet türüne ve işin özelliğine göre yalnızca ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve kontrol elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır. “

  Hizmet işleri ve yapım işleri hak ediş raporu ve ilgisine göre düzenlenmesi gereken eklerin tamamı ,dizi pusulası dahil (mal alımı ihalelerinde hak ediş raporu düzenlenmeyecektir.)

8.    Vergi borcu yazısı,vergi borcu varsa buna dair haciz bildirimi,

9.    SGK borcu yazısı,

     Vergi borcu veya SGK borcu varsa bu kesintilerin ödeme emri   belgesinde gösterilerek, alacaklıya yapılacak ödemeden  düşülmesi gerekir.

10.Fatura,

11. Alacakların hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde, alacaklının harcama birimince onaylanmış yazılı talebi,Faturasında banka hesabı ile ilgili basılı  ve kaşe ile tevsik edilmiş bilgi varsa,ayrıca dilekçe veya yazı aranmaz.

12-Kamu ihale mevzuatına göre yapılan alımlarda aranacak diğer belgeler

a)  Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,

b)  Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,

c)  Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri,

d) Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge.

 

Yukarıdaki sıraya göre ödeme emri belgesi ekinde  verilen taahhüt dosyasının ASIL nüshası ve bir yedek dosyası , ilk ödeme ile birlikte Muhasebe Müdürlüğümüze teslim edilecektir.(Ödeme bir defada yapılacaksa, tek ve asıl dosya ödeme emri belgesi ekinde verilecek olup, ayrıca suret dosya eklenmeyecektir.)

 

B-İkinci ve müteakip ödemelerde;

 

1.  Hakediş Raporu,

2-İş artışı veya fiyat farkı varsa buna ait, ek kesin teminat alındısının onaylı sureti,  sözleşme damga vergisinin ilgili vergi dairesine yatırıldığına dair onaylı sureti, (Ödeme Emri Belgesi üzerinden hiçbir surette kesinti yapılmayacaktır)

3.    Vergi borcu yazısı,vergi borcu varsa buna dair haciz bildirimi,

4.    SGK borcu yoktur yazısı,

     Vergi borcu veya SGK borcu varsa bu kesintilerin ödeme emri   belgesinde gösterilerek, alacaklıya yapılacak ödemeden  düşülmesi gerekir.

5.Fatura,

6. Alacakların hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde, alacaklının harcama birimince onaylanmış yazılı talebi,Faturasında banka hesabı ile ilgili basılı  ve kaşe ile tevsik edilmiş bilgi varsa,ayrıca dilekçe veya yazı aranmaz.

7-Kamu ihale mevzuatına göre yapılan alımlarda aranacak diğer belgeler

a)  Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,

b)  Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,

c)  Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri,

d) Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge.

İHALE USULÜYLE yapılacak her türlü ,TÜKETİM MAL VE MALZEMELERİ, DEMİRBAŞ, MAKİNE TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM GİDERLERİNİN ödenmesinde;

 

A-İlk Ödeme evrakına eklenmesi gereken belgeler,

 

1.     Onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli

2.     İlan tutanağı

3.     İhale komisyon kararı,

4.     Sözleşme,

5.     Karar(binde 5,69) ve sözleşmeye(binde 9,48) ait  damga vergisinin vergi dairesine yatırıldığına dair  alındının onaylı sureti,(Ödeme Emri Belgesi üzerinden hiçbir surette kesinti yapılmayacaktır)

6.     Kesin teminatın yatırıldığına dair alındının tasdikli örneği(alınmışsa)

7.    Vergi borcu yazısı,vergi borcu varsa buna dair haciz bildirimi,

8.    SGK borcu yazısı,

     Vergi borcu veya SGK borcu varsa bu kesintilerin ödeme emri   belgesinde gösterilerek, alacaklıya yapılacak ödemeden  düşülmesi gerekir.

9.  Muayene ve kabul komisyon tutanağı

10. Taşınır işlem fişi veya ayniyat tesellüm alındısı  veya kuruşlu belge

11. Akaryakıt alımlarında fiyat farkı hesaplama cetveli ve (2005/8771 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda belirtilen ) teslim tarihlerine ait EPDK’nın yayımlamış olduğu İstanbul İli Avrupa Yakasında en yüksek işlem hacmine sahip  sekiz firmanın ortalamasının alındığı fiyat listesini gösteren form,

12.  Fatura,

13. Alacakların hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde, alacaklının harcama birimince onaylanmış yazılı talebi,Faturasında banka hesabı ile ilgili basılı  ve kaşe ile tevsik edilmiş bilgi varsa,ayrıca dilekçe veya yazı aranmaz.

14-  Kamu ihale mevzuatına göre yapılan alımlarda aranacak diğer belgeler

a)    Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,

b)    Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,

c)    Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri,

d)   Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge.

 

Yukarıdaki sıraya göre ödeme emri belgesi ekinde  verilen taahhüt dosyasının ASIL nüshası ve bir yedek dosyası , ilk ödeme ile birlikte Muhasebe Müdürlüğümüze teslim edilecektir.(Ödeme bir defada yapılacaksa, tek ve asıl dosya ödeme emri belgesi ekinde verilecek olup, ayrıca suret dosya eklenmeyecektir.)

 

 

B-İkinci ve müteakip ödemelerde;

 

1- İş artışı veya fiyat farkı varsa buna ait, ek kesin teminat alındısının onaylı sureti, sözleşme damga vergisinin ilgili vergi dairesine yatırıldığına dair onaylı sureti, (Ödeme Emri Belgesi üzerinden hiçbir surette kesinti yapılmayacaktır)

2.    Vergi borcu yazısı,vergi borcu varsa buna dair haciz bildirimi,

3.    SGK borcu yoktur yazısı,

     Vergi borcu veya SGK borcu varsa bu kesintilerin ödeme emri   belgesinde gösterilerek, alacaklıya yapılacak ödemeden  düşülmesi gerekir.

4.  Muayene ve kabul komisyon tutanağı

 5.   Taşınır işlem fişi veya ayniyat tesellüm alındısı  veya kuruşlu belge

6.   Fatura,

7. Alacakların hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde, alacaklının harcama birimince onaylanmış yazılı talebi,Faturasında banka hesabı ile ilgili basılı  ve kaşe ile tevsik edilmiş bilgi varsa,ayrıca dilekçe veya yazı aranmaz.

8-  Kamu ihale mevzuatına göre yapılan alımlarda aranacak diğer belgeler

a)  Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi,

b)  Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,

c)  Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri,

d) Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22.maddesi (DOĞRUDAN TEMİN) kapsamında yapılacak HİZMET ALIMLARI’ na ilişkin giderlerin ödenmesinde, Ödeme Emri Belgesine eklenmesi gereken belgeler;

 

1-Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli,

2-Onay Belgesi, 

3-Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı(Örnek 2),

4-Komisyon Kurulmuş ise İhale Komisyon Kararı, Karara ait (Binde 5,69) damga vergisinin yatırıldığına dair Vergi Dairesi Alındısı

5-Sözleşme yapılmış ise Sözleşme (Kamu İhale Genel Tebliğinin XIX. Maddesi gereğince 22. madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin  belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22 nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.) sözleşmeye ait (Binde 9,48) damga vergisinin yatırıldığına dair Vergi Dairesi Alındısı,

6-Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

7-Vergi Borcu Yazısı

8-Hizmet işleri hakediş raporu

9-Alacakların hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde, alacaklının harcama birimince onaylanmış yazılı talebi,Faturasında banka hesabı ile ilgili basılı  ve kaşe ile tevsik edilmiş bilgi varsa,ayrıca dilekçe veya yazı aranmaz.

10. Fatura

       NOT: 22/a,b,c, bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlarda ise kamu ihale mevzuatında bu alımlara ilişkin olarak düzenlenmesi ön görülen standart form ve bu formun eki belgelerde ödeme emri belgesine eklenir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22.maddesi (DOĞRUDAN TEMİN kapsamında yapılacak YAPIM İŞLERİNE ne ilişkin giderlerin ödenmesinde, Ödeme Emri Belgesine eklenmesi gereken belgeler;

 

1-Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli,

2-Onay Belgesi, 

3-Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı(Örnek 2),

4-Komisyon Kurulmuş ise İhale Komisyon Kararı, Karara ait (Binde 5,69) damga vergisinin yatırıldığına dair Vergi Dairesi Alındısı

5-Sözleşme yapılmış ise Sözleşme (Kamu İhale Genel Tebliğinin XIX. Maddesi gereğince 22. madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin  belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22 nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.) Sözleşmeye (Binde 9,48) ait damga vergisinin yatırıldığına dair Vergi Dairesi Alındısı

6-Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

7-Vergi Borcu Yazısı

 8-Fatura

 

       NOT: 22/a,b,c, bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlarda ise kamu ihale mevzuatında bu alımlara ilişkin olarak düzenlenmesi ön görülen standart form ve bu formun eki belgelerde ödeme emri belgesine eklenir.

 

 

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22.maddesi(DOĞRUDAN TEMİN) kapsamında yapılacak MAKİNE, TEÇHİZAT, TAŞIT, DEMİRBAŞ BAKIM GİDERLERİ İLE BUNLARIN HER TÜRLÜ ONARIMLARINA  ilişkin giderlerin ödenmesinde, Ödeme Emri Belgesine eklenmesi gereken belgeler;

 

1-Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli,

2-Onay, 

3-Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı(Örnek 2),

4-Komisyon Kurulmuş ise İhale Komisyon Kararı, Karara ait (Binde 5,69)  damga vergisinin yatırıldığına dair Vergi Dairesi Alındısı

5-Sözleşme yapılmış ise Sözleşme (Kamu İhale Genel Tebliğinin XIX. Maddesi gereğince 22. madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin  belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22 nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.) sözleşmeye ait (Binde 9,48)  damga vergisinin yatırıldığına dair Vergi Dairesi Alındısı

6-Hizmet İşleri Hakediş Raporu Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

7-Vergi Borcu Yazısı

8-Fatura

 

            NOT: 22/a,b,c, bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlarda ise kamu ihale mevzuatında bu alımlara ilişkin olarak düzenlenmesi ön görülen standart form ve bu formun eki belgelerde ödeme emri belgesine eklenir

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22.maddesi (DOĞRUDAN TEMİN) kapsamında yapılacak TÜKETİM MAL VE MALZEMELERİ, DEMİRBAŞ, MAKİNE TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARINA  ilişkin giderlerin ödenmesinde, Ödeme Emri Belgesine eklenmesi gereken belgeler;

 

1-Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli,

2-Onay Belgesi, 

3-Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı(Örnek 2),

4-Komisyon Kurulmuş ise İhale Komisyon Kararı, Karara ait (Binde 5,69)  damga vergisinin yatırıldığına dair Vergi Dairesi Alındısı

5-Sözleşme yapılmış ise Sözleşme (Kamu İhale Genel Tebliğinin XIX. Maddesi gereğince 22. madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin  belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22 nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.) sözleşmeye ait (Binde 9,48)  damga vergisinin yatırıldığına dair Vergi Dairesi Alındısı

6-Vergi Borcu Yazısı

7-Muayene ve Kabul Komisyon Kararı Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

Taşınır İşlem Fişi veya Ayniyat Tesellüm Alındısı veya Kuruşlu Belge

8-Fatura

 

NOT: Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi tüketim malzemeleri ile test ve tetkik tüketim malzemelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesinin (f) bendine göre alınması halinde, alımın acil bir durum sebebiyle gerçekleştirildiğine ve stoklanmasının mümkün bulunmadığına ilişkin belge de ödeme belgesine eklenir.

           22/a,b,c, bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlarda ise kamu ihale mevzuatında bu alımlara ilişkin olarak düzenlenmesi ön görülen standart form ve bu formun eki belgelerde ödeme emri belgesine eklenir.

 ___________________________________________________________________________

NOT : 2008/88 sayılı Sgk genelgesi :

Diğer taraftan; “doğrudan temin usulü”, uygulanacak ihale usullerine ilişkin 18 inci madde içeriğinden çıkartıldığından, doğrudan temin usulü ile yapılan mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak hak ediş ödemesine esas muaccel borcun bulunup bulunmadığı hususu Kuruma (SGK' ya) sorulmayacaktır
.

 

Taşınır işlem fişine ilişkin istisnai hükümler

Taşınır işlem fişi, aşağıda belirtilen taşınır mal alımlarında ödeme belgesine bağlanmaz.

 

1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri madde alımları,

2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makinelerinin servislerde yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz ve yağ alımları,

3) Dergi ve gazete gibi süreli yayın alımları.

Ancak, bunlardan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan bakım-onarım yedek parçaları ile likit gaz, akaryakıt ve yağlar için taşınır işlem fişi aranır.

 

Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) ile Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak savunma ve güvenlik amaçlı taşınır alımlarında, taşınırların girişine ilişkin düzenlenecek belgenin ödeme belgesine bağlanması hususunda, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen Yönetmelik hükümleri saklıdır.

          

 VADESİ GEÇMİŞ BORÇ DURUMUNU GÖSTERİR BELGE 
İSTENİRKEN BAZI ÖZEL DURUMLAR

          Ödemenin 2.000 liranın üzerinde olduğu durumlarda vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge istenilecektir. Fatura bedelinin ya da muhasebeleştirme bedelinin bir önemi yoktur. Faturanın ya da ödeme emri belgesinin tarihinin de bir önemi yoktur önemli olan ödemenin tarihidir.

          4734 sayılı Kanun kapsamındaki işlerden kaynaklı olarak hak sahiplerine 2.000 liranın üzerinde yapılacak ödemeler sırasında, vergi dairelerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi prensip olarak kamu idaresi değil kamu idaresinden alacaklı olan hak sahiplerinin, getirmesi gerekmektedir.

          Ödemeler bütçe emanetine alınıp bölünerek ödenmek suretiyle sorumluluktan kurtulunabilir.

          Hak sahibi şirketler, web sayfalarına vadesi geçmiş borç durumunu gösterip belgeyi koyup, belgenin isteyenler tarafından indirilmesi suretiyle bu yükümlülükten kurtulunabilir.

          Harçların tahsilatında sırasında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge istenmesine ilişkin Kanunda yer alan yetki, Maliye Bakanlığı tarafından kullanılmamıştır.

          Doğrudan temin uygulaması sonucunda yapılan ödemeler, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapıldığı için, ödeme tutarının 2.000 lirayı aşması durumunda vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge istenilecektir.

          Yapı denetim şirketlerine, eczanelere ve DMO’ya ya yapılan ödemelerde de vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge istenilmeyecektir.

          Bu belgelerin tanzim edildiği tarihten itibaren 15 gün süre ile geçerli kabul edilecektir. Süreni 15 gün ile kısıtlandırılmasının nedeni özellikle geçici vergi dönemlerinde 15 gün arayla birden fazla beyanname verilmesidir.

Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin; 5018 sayılı Kanun kapsamına giren kurumların muhasebe birimlerince aranması gerekmektedir. Dolayısıyla gerçekleştirmeyi yapan ve ödeme emrini düzenleyen gerçekleştirme görevlilerinin ve harcama yetkililerini