Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

666 KHK Ek Ödeme Tablosu

   
666 Sayılı KHK'ya istinaden 2012 Yılı Ek Ödeme Oranları ve Açıklamalar:

                              EK TAZMİNAT 375 s KHK EK MADDE 9 (666 s KHK 1 maddesi ile eklenen)
   

1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel İle Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro ünvanları bu bölümde yer alan personel;

Ünvanı

ALDIĞI AYLIK
DERECESİ

Ek Tzm.
Oran

Grup
 Kodu

 
 

 

g) … Müdür, Şube Müdürü, İlçe Müftüsü, …
(Malmüdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Yazı İşleri, İcra, Cezaevi, Seçim, Nüfus, Milli Eğitim, Tapulama, Kütüphane, Tarım Md vd)


Kadrosu
4-TH
3-SH
Av. Hizm

170

80

 
 
 

 

ğ) … sayman, müdür yardımcısı, …
(Vergi Dairesi Müdür Yard. İcra Müdür Yard. Vd.)

165

90

 
 

j) … özel yarışma sınavı sonucu… uzman ve denetmen ünvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar…

1, 2 derece

140

190

 

3, 4 derece

135

200

 

Diğer (5 +)

130

210

 

Yardımcıları

125

220

 

l) şef, …kadrolarında bulunanlar

1, 2 derece

115

260

 

3, 4 derece

105

270

 

Diğer (5 +)

95

280

 

 

m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlar.
(Memur, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, Şöför, Veznedar, Yoklama Memuru, İcra Memuru, Koruma Güv. Gör., İnfaz Koruma Memuru/Başmemuru, Zabıt Katibi, Cezaevi Katibi, Tapu Arşiv Memuru vd)

1, 2 derece

110

290

 

3, 4 derece

100

300

 

5-7 derece

90

310

 

Diğerleri (8+)

85

320

 

2-Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında Yer alan Personel;

a) Başmühendis, başmimar, mühendis, … kadrolarında bulunanlardan;

1, 2 derece

150

330

 

3, 4 derece

140

340

 

Diğer (5 +)

130

350

 

 

c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan:
(Teknisyen, Teknisyen (ÖZ), Tekniker, Kadastro Teknisyeni vd)

1, 2 derece

110

390

 

3, 4 derece

100

400

 

5-7 derece

90

410

 

Diğerleri (8+)

85

420

 

3- Kadroları Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;

1, 2 derece

165

520

 

3, 4 derece

155

530

 

Diğer (5 +)

145

540

 

 

c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan:
(Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknisyeni, vd)

1, 2 derece

115

580

 

3, 4 derece

105

590

 

5-7 derece

95

600

 

Diğerleri (8+)

90

610

 

4- Kadroları Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

a) Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen ünvanlı kadrolardaki yöneticiler dalil) bulunanlardan;
(Okul Müdürü, Okul Md. Yard, Uzman Öğretmen, Öğretmen )

1, 2 derece

65

620

 

3, 4 derece

65

630

 

Diğer (5 +)

65

640

 

6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;
(Vaiz, Kuran Kursu Öğreticisi)

1, 2 derece

66

680

 

3, 4 derece

66

690

 

Diğer (5 +)

66

700

 

 

b) Diğer kadrolarda bulunanlardan;
(İmam Hatip, Müezzin Kayyım vd)

1, 2 derece

65

710

 

3, 4 derece

65

720

 

5-7 derece

65

730

 

Diğerleri (8+)

65

740

 

7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

d) Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan;

1 sınıf,  1/4 drce

200

860

 

1 sınıf,  1 derece

200

870

 

 1/4 derece

200

880

 

1 derece

132

890

 

2 derece

172

900

 

3, 4, 5, 6 ve 7

 

 

f) Kaymakam Adayı

 

145

1060

 

8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Personel;

a) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri

 

74

1070

 

b) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri

 

74

1080

 

c) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri

 

74

1090

 

ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri

 

74

1100

 

d) Emniyet Amiri kadrolarında bulunanlar

 

74

1110

 

e) Başkomiser kadrolarında bulunanlar

 

74

1120

 

f) Komiser kadrolarında bulunanlar

 

74

1130

 

g) Komiser Yardımcısı kadrolarında bulunanlar

 

74

1140

 

 

ğ) Polis Memuru Kadrolarında bulunanlardan;
(Başpolis, Polis)

1, 2 derece

75

1150

 

3, 4 derece

75

1160

 

Diğer (5 +)

75

1170

 

 

h) Diğer kadrolarda bulunanlardan;
(Çarşı Mahalle Bekçisi)

1-4 derece

66

1180

 

5-7 derece

66

1190

 

Diğer (8 +)

66

1200

 

9- Kadroları Yardımcı Hizmetliler Sınıfında Yer Alan Pers.

 

a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlar;
(Hizmetli, Mübaşir, Bekçi, Terzi, Teknisyen Yardımcısı vd)

1-4 derece

90

1210

 

5-7 derece

80

1220

 

Diğer (8 +)

70

1230

 


*

Say2000i sisteminde, diğer tazminatlar bölümünden "37-Ek Ödeme(666 KHK) tazminat kodu ile Grup kodu yazılmak suretiyle giriş yapılacaktır.

         

666 s KHK 1 madde hükümlerine göre (375 s KHK'ye eklenen EK 9. MADDE)

        Damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmaz.

        209  (Sağlık Bakanlığı -Devlet Hastanesi), 2547 (YÖK), 2659 (Adli Tıp) s Kanuna göre döner sermayeden ek ödeme yapılan, 926 (TSK) sayılı Kanuna göre sağlık hizmeti tazminatı ödenen, 4458 (Gümrük) ve 5502 (SGK) sayılı Kanun ile 663 (Sağlık Bak) sayılı KHK'ya göre ödeme yapılan  personele mevzuatına göre ödeme yapılmasına devam olunur. Ayrıca ek ödeme yapılmaz.

        969 (Tarım Bakanlığı Personeline Döner Sermaye Verilmesi) sayılı Kanundan faydalananlara ek ödeme verilmez. Ancak, personele  üretim teşvik primi ödenen  personele, ödemenin yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda yapılacağı tarih arasındaki dönemde öngörülen ek ödemenin ödenen teşvik pirimine ulaştığı tarihten itibaren fiilen görev yapıldığı sürece ek ödeme verilir.

 

 

 

 

 

 

 

       Boş kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet halinde;
* vekaletin 657 s Kanunun 86 maddesine göre yapılmış olması ve onayda belirtilmesi,
* kararın asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,
* vekilin asilde aranan şartları taşıması kaydıyla
  vekalet edilen kadro için öngörülen tazminat oranı fazla ise fark ayrıca ödenir. 

        Bir kadroya açıktan vekil olarak atananlara ek ödeme yapılmaz.

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yapılacak ek ödemeler döner sermaye bütçesinden yapılır.