Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

6111 Kademe İlerlemesi Düzenlemesi ve Hak kaybı
 
Murat TUNÇ Muhasebe Uzmanı

 KADEME İLERLEMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME HAK KAYBINA NEDEN OLMAKTADIR6111 sayılı
bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun 100 üncü maddesinde Aşağıdaki gibi Kademe İlerlemesinin Son sekiz yıl içinde disiplin cezası almayan memurlara bir kademe ilerlemesi uygulanacağı hükmü getirilmiştir. Sicil uygulamalarının bazı olumsuz sonuçları vardı sicilin kalkması, iyi bir uygulama fakat 6 yıllık sicil notu uygulamasının kaldırılıp yerine 8 yıl getirilmesi eski uygulamaya göre kazanılmış hakkı olan memurların, aleyhine bir uygulama ile sonuçlanacaktır. Bu yazımda bu konuya değineceğim.

İlgili madde aşağıdaki gibidir.

MADDE 100- 657 sayılı Kanununun 64 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kademe ve kademe ilerlemesi:

MADDE 64- Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

 

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.”

Denilmektedir. Yine aynı kanunun 116 maddesinde 657 sayılı kanundaki sicil kalktığı için kademe ilerlemesi için, geçiş hükümleri getirilmektedir. Fakat getirilen bu geçiş hükümleri memur açısından, hak kayıplarına neden olmaktadır. Şöyle ki önce kanun maddesine bakalım,

MADDE 116- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçiş hükümleri:

GEÇİCİ MADDE 36- A) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tutulmakta olan sicil dosyaları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olumsuz sicil almış olan memurların itirazları ve bu itirazların sonuçlandırılması hakkında, 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen veya yürürlükten kaldırılan sicile ilişkin hükümleri uygulanır.

B) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye yükseltme uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır.

C) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır.

D) 657 sayılı Kanunun bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen hükümleri gereğince, ilgililere geriye dönük olarak herhangi bir şekilde malî ve sosyal hak sağlanamaz ve hiçbir şekilde ödeme yapılmaz.

 

Hükmü getirmektedir. Bu şekliyle olayımızı bir örnek senaryo ile açıklayacak olursak 2010 yılı itibariyle 3/2 sinde olan bir memuru ele alalım bu memur, aynı zamanda son 5 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olsun.

 

   2011

          2012

     2013

           2014

657 eski uygulama

3/2 - 3/3

3/3 -90 dan 2/1 +

Normal terfi 2/2

2/3

1/1

 

 

 

 

 

6111 yeni uygulama

3/2- 3/3

2/1

2/2

2/3 - 3yıl sonra 1/1

 

kanun koyucu 5 yıldır 90 ve üzeri not alan arkadaşlara şöyle bir haksızlık yapıyor ;

Mesala 5 yıl üst üste 90 ve yukarı sicil notu olan birisi eski uygulamaya göre (6 yıllık sicil notu ort. 90 ve üzeri olan memura 1 kademe ilerlemesi) 1 yıl sonra yani bu yılın bitiminde 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 olsaydı, 1 kademe ilerlemesi alacaktı. 

Bu durumdaki memura diyor ki; Kanun koyucu 3 yıl daha bekleceksin ve disiplin cezası da almayacaksın, o zaman 1 kademe ilerleyebilirsin . bu kişinin 2 yıl kaybı var.

Örnek senaryo : Örnek olarak maliyede Muhasebe Uzmanı 3/2 sinde olan bir kişi bu yıl 1 kademe (normal kademesini ) alacak 3/3 olacak 2012 de; 6 yıllık sicil notu ortalamasından 1 kademe  alıp, ocak ayında 2/1 ine düşecek, fon tazminatı artışından 5 puan; 5 puan da 115+(5) =120 özel hizmet tazminatından olmak üzere +20 denetim = 140 olacak (5 puan da burdan alacak), 500 puan da ek göstergesi artacak. toplam da maaşında bugünkü katsayıya göre 70,00 TL. artış olacaktır, 

 

Diğer türlü bu kişi ; 2011 de normal kademesini alacak 3/3 olacak, Bu kişinin 2012'nin  kasımında terfi ettiğini varsayalım kişi 2012 kasımına kadar bekleyecektir. 11 aylık kaybı olacaktır. 2012 kasımında 2/1 kademesine gelecektir. Bu noktada, 2012 kasımında bu kişi diğer yılın normal terfisini de alıp 2/2 si olacaktı. daha erken terfi edecekti. bana göre bu düzenleme hak kayıplarına yol açıyor. 

 

Yeni Düzenleme ile bu kişi terfisini 5+3 yıl hesabıyla 2011+2012+2013 sonunda 2014 alacak  3/3--2/1-2/2- 2/3 2014 (5+3=8.nci yılsonunda 1 kademe ilerlemesi alacak)  1/1 nci kademesine gelecek.

 

657 sayılı kanunun eski hükmüne göre (6 yıllık sicil notu ort. 90) olsaydı 
2011 de 3/3 üncü kademesini alacak (normal kademe)
2012 yılının ocak ayında
(6 yıllık sicil notu ort. 90 ve üzeri olsaydı. 1 kademe alacak)  2/1 nci kademesine ilerleyecek, (Kasımda alacağı terfiyi Ocak ayında alarak 11 ay erken terfi edecekti)

-- 2012 /Kasım ayı normal terfi 2/2 kademesine gelecek,  2013/Kasım -- 2/3'ü olacak

--
2014 /Kasımında -- 1/1 nci kademesine gelmiş olacak,

 

görüldüğü üzere, 2012 den itibaren 2014 ocak a kadar memurlar için hak kaybı söz konusudur. Bu konuda, kanun hükmü Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Çünkü bu yıl 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olup 1 kademe ilerlemesi alanlar için  sorun olmayacak, Alamayanlar için sıkıntı olacaktır. bu da eşitliğe aykırıdır. konuyla ilgili  gerekli girişimlerin yapılması gerekmektedir

Çözüm Önerisi : Eğer kanun koyucu bu düzenlemeyi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanundaki gibi 6 yıl üzerinden değerlendirseydi, Sekiz yıl yerine SON ALTI YIL İÇİNDE DİSİPLİN CEZASI ALMAYAN memurlara BİR KADEME ilerlemesi uygulanır şeklinde çıksaydı. geçiş hükümleri de buna göre yapılsaydı. yani son 5 yıl sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olan bir memur bir yıl disiplin cezası almadan geçirdiğinde, diğer yıl kademe ilerlemesinden faydalansaydı. hiçbir sıkıntı olmayacaktı. bu şekliyle kanun hak kayıplarına açıktır. bence mahkemeye gidenler kazanacaktır. Daha yolun başında iken bu düzenlemenin yapılması gerekmektedir.. İlgililere duyrulur...

                                                                                                                  Murat TUNÇ
Bu makale Mevzuat Dergisi Şubat/2011 sayısında                                           Yayınlanmıştır                                                                  Muhasebe Uzmanı

                                                                                                              Malatya Defterdarlığı 
                                                                                                            Muhasebe Müdürlüğü