Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

5510 Memurları Üzecek bir düzenleme

 
Tedavi Yolluklarıyla İlgili Düzenleme :


Öncelikle şu hususu belirteyim. SGK Tedavi Yolluklarıyla ilgili yaptığı son değişiklikle 6245 Sayılı Harcırah kanunu kapsamından çıkarmış, Çıkarmış olduğu Sosyal Güvenlik Uygulama talimatlarına göre ödeme esaslarını belirleyecektir. Bu vesile ile Memur açısından ciddi bir hak kaybı bulunmaktadır.

Tedavi Yolluklarını harcırah kanununundaki esaslara dayanarak, kötüye kullanan insanlar olabilir. Ama gerçekten rahatsız olan, kendisinin yada yakınlarının  tedavi işlemlerini almış olduğu yolluklarla yürütebilen ve bunun üstüne cebinden harcama yapan, memurlar için yanlış bir uygulama olduğunu belirtmek istiyorum.

Şimdi yeni uygulamaya bakacak olursak; 
 
15 Ocak 2010 tarihinden itibaren sağlık harcamaları SGK tarafından karşılanacak olan memurların SGK kapsamına alınmasına müteakip tedavi yollukları da SGK tarafından ödenecektir.

 

31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ’de tedavi yolluğu ödemelerin SGK tarafından yapılacağı belirtilmektedir. Bugün itibariyle tedavi yolluklarını 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun ilgili maddelerine göre kurumlarından alan memurların, 15 ocak’tan itibaren tedavi yollukları SGK tarafından ödenecektir. Bu durum yayımlanan tebliğ’de “15/1/2010 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil), sağlık kurum ve kuruluşları tarafından, yatarak veya ayakta tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilen kamu personeli ile bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerine, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelikleri ile ayakta tedavi görmeleri halinde ayakta tedavi süresince gündelikleri görevli oldukları kamu idarelerince değil, SUT’un ilgili maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecektir. şeklinde ifade edilmiştir.

 

Tedavi yolluğu ödemelerinde dikkat çeken ve şok etkisi yaratacak olan ikinci bir husus ise ödemelerin Harcırah Kanunu hükümlerine göre değil de SUT’un (Sağlık Uygulama Tebliği) ilgili maddelerine göre yapılacak olmasıdır.

 

15 Ocak’tan itibaren tedavi yolluğu ödemelerinde dikkate alınacak olan SUT, 29 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, tedavi yolluğunun hesaplanmasına ilişkin ilgili düzenleme 3.1.2.2. maddede; “Gündelikler; il dâhilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 50, iller arası sevklerde ise 100 gösterge rakamının devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden, 7 yaşını doldurmamış çocuklar için ise söz konusu tutarın yarısı üzerinden ödenir. şeklinde ifade edilmiştir.

 

İşte 15 Ocak’tan itibaren tedavi yolluğu hesaplamaları bu düzenlemeye göre hesaplanacak olup, bugün itibariyle il içi veya iller arası sevklerde gündelik olarak ortalama 25 TL civarında ücret alacak olan bir memur yeni düzenlemeye göre il içinde ortalama 3 TL, iller arasında ise 6 TL civarında gündelik alacak. Yeni düzenleme ile memur gündelik olarak ortalama il içinde %90, iller arasında ise %80 civarında hak kaybına uğrayacaktır.

 

Eski ve yeni düzenlemeyi bir örnek üzerinde karşılaştıracak olursak;

 

(Yol parası olarak 10 TL (gidiş-dönüş) lik ücret ödendiği kabul edilip bir günlük sevk işlemi sonucunda alınacak ücreti hesaplayalım)

 

ESKİ DÜZENLEME:

Derecesi 1-4 arasında olan memurlar için : 25,00 + 10 = 35,00 TL

 

Derecesi 5-15 arasında olan memurlar için : 24,00 + 10 = 34,00 TL

 

 


YENİ DÜZENLEME :


(Memur Maaş Katsayısı : 0,057383)

 

İl içindeki sevklerde;

 

Memurun Kendisi : 0,057383 x 50 + 10 = 12,87 TL

 

7 Yaşından Küçük Çocuk İçin : (0,057383 x 50):2 + 10 = 11,44 TL

 


İller arasındaki sevklerde;

 

Memurun Kendisi : 0,057383 x 100 + 10 = 15,74 TL

 

7 Yaşından Küçük Çocuk İçin : (0,057383 x 100):2 + 10 = 12,87 TL

Örnekten de görüleceği üzere yeni düzenlemenin eskiye nazaran ciddi oranlarda memurların hak kaybına uğrayacağı açıkça görülmektedir.