Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

Parasal Sınırlar (2018)


 

TABLO I-     P A R A S A L   S I N I R L A R

 

 

A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ                                                                

 

(TL)

 

 

 

1. Kasa işlemleri:

 

 

 

 

1.1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi ile Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı;

 

 

 

   

1.1.1. Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,

850

 

 

   

1.1.2. Diğer muhasebe birimlerinde,

550

 

 

   

1.1.3. Yukarıda belirtilen limitler, yabancı ülke vatandaşlarına yapılacak teminat iadeleri ile mahkeme harç ve giderlerinin ödenmesinde 10 kat, firari erlerin sevklerinde 5 kat olarak uygulanır.

 

 

 

 

1.2. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı;

 

 

 

   

1.2.1. Vergi dairelerinde,

500

 

 

   

1.2.2. T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde

8.500

 

 

   

1.2.3. Diğer muhasebe birimlerinde  (Vergi daireleri hariç),

5.500

 

 

 

2. Banka işlemleri: 

 

 

 

 

Ödemelerde muhasebe birimlerince Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 524 üncü maddesinin (c) fıkrasına göre bankaya önceden haber verilmesi gereken tutar,

45.000

 

 

 

3. Kaybedilen alındılar için ilân:   

 

 

 

 

İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 528 inci maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır,

550

 

 

B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

 

 

1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri:

 

 

 

 

1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri,Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,

1.850

 

 

 

1.2. Mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre makbuz mukabili tahsil edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı

5.700

 

 

 

2. Trafik para cezasını tahsil eden muhasebe yetkilisi mutemetleri işlemleri:

 

 

 

 

2.1. Muhasebe yetkilisi mutemedine bağlı olarak çalışan görevlilerce yedi günlük süre beklenmeksizin muhasebe yetkilisi mutemedine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,

1.850

 

 

 

 

2.2. Kendine bağlı tahsilat görevlisi bulunan muhasebe yetkilisi mutemetlerince üç günlük süre beklenmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, 

5.200

 

 

 

 

2.3. Trafik para cezasını doğrudan muhasebe yetkilisi mutemedi sıfatıyla tahsil edenlerce yedi günlük süre beklenmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,   

1.850

 

 

 

3. Yetkili memurlarla ilgili işlemler:

 

 

 

 

Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yetkili memurlarca 15 günlük süre beklenmeden muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,

2.150

 

 

C- MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

 

1. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin limitler

 

 

 

 

1.1. Geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)

1.850

 

 

 

1.2. Banka teminat mektubu veya menkul değerlerin, kısmen veya tamamen ilgilisine iadesine ilişkin işlemlerde

9.150

 

 

 

1.3. Yukarıdaki (1) ve (2) numaralı maddelerde belirtilen tutarlar; Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi ile İstanbul İl Muhasebe Biriminde 4, diğer merkez muhasebe birimleri ile Ankara İl Muhasebe Biriminde 3 ve İzmir İl Muhasebe Biriminde 2 kat olarak uygulanır.

 

 

 

 

1.4. Merkezi yönetim kapsamı dışındaki idareler kendi limitlerini ayrıca belirleyebilirler.

 

 

 

Ç- MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

 

 

 

1. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan  açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır.

37.000

 

 

D-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI

 

 

 

1. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler,

 

 

 

 

1.1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında

3.000

 

 

 

1.2. Taşınırların hurdaya ayırılmasında, imha ve terkin edilmesinde

5.400

 

 

 

1.3.  Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde

15.000

 

 

 

1.4. Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde 3 kat olarak uygulanır.

 

 

                   

 

 

TABLO II-   Ö N   Ö D E M E   İ Ş L E M L E R İ

 

 

A- GENEL BÜTÇELİ İDARELERCE AÇILACAK KREDİLER

 

 

 

1. İzin alınmaksızın açılacak kredilerde parasal sınır,

75.000

 

 

2. İzin alınmaksızın elektronik sayaçlara yükletilecek doğalgaz ve su bedelleri için açılacak kredi sınırı,

160.000

 

 

3. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince Bakanlığımız adına Defterdarlıklarca verilecek kredi izinleri sınırı,

75.001-135.000

 

 

B- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI                                               

 

 

 

1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için:

 

 

 

 

1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde

900

 

 

 

1.2. Diğer ilçelerde

450

 

 

2. Şehit cenazelerinin nakli amacıyla

10.000

 

 

3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen  mihmandarlara

6.000

 

 

4. Mahkeme harç ve giderleri

 

 

 

 

4.1. Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için

36.000

 

 

 

4.2. Diğer il ve ilçeler için

10.000

 

 

5. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için

46.000

 

 

6. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için

4.500

 

 

7. Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için

19.000

 

 

8. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

335.000

 

 

9. Yargılama Giderleri

10.000

 

 

10. Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için)

2.000

 

 

C- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER  AVANS SINIRLARI

 

 

 

1. Yükseköğrenim Kurumları için:

 

 

 

 

1. 1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları için

4.500

 

 

 

1.2. Diğer birimleri için

900

 

 

2. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Milli Prodüktivite Merkezi mutemetlerine

8.800

 

 

3. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

24.250

 

 

4. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı mutemetlerine

 

 

 

 

4.1. Kuruluş merkezinde

71.500

 

 

 

4.2. Merkez dışındaki birimlerde

123.500

 

 

5. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü mutemetlerine

 

 

 

 

5.1. Kuruluş merkezlerinde

630.000

 

 

 

5.2. Merkez dışındaki birimlerde

255.000

 

 

6. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı mutemetlerine

270.000

 

 

7. Diğer Özel Bütçeli İdarelerin mutemetleri için

900

 

 

Ç- MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI  AVANS SINIRLARI

 

 

 

1. Merkezde

35.000

 

 

2. İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır illerinde

22.000

 

 

3. Diğer illerde

16.000

 

 

D- DIŞ TEMSİLCİLİKLER EMRİNE VERİLECEK AVANS SINIRLARI

 

 

 

1. Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar ve Bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların elçilikler ve konsolosluklar nezdinde bulunan müşavirlik ve ateşelikleri için

242.500

 

 

2. Yabancı ülkelerde NATO emrine verilen ve diğer ülkelere görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere, birliğin konuşlandığı yabancı ülkede bulunması halinde askeri ateşelik emrine, askeri ateşelik bulunmadığı takdirde olağanüstü durum  nedeniyle birlik  komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere

242.500

 

 

3. Bakım ve onarım maksadıyla yabancı ülkeye götürülen hava araçları için ihtiyaç duyulacak akaryakıt, havaalanı yer hizmeti vb. giderlerin yabancı ülkede karşılanması için görevlendirilecek mutemetlere

225.000

 

 

E-ASKERİ DAİRE MUTEMET AVANSLARI

 

 

 

 

1.Milli Savunma Bakanlığı:

 

 

 

 

1.1.Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluşları için; (Büyükşehir belediyesi bulunan il merkezlerindeki askerlik dairesi başkanlığı ve askerlik şubelerinde sadece firari erlerin sevkinde kullanılmak üzere ve Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.)

2.400

 

 

 

1.2.Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar için (Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.)

2.800

 

 

 

1.3.Askerlik dairesi ve askerlik şubeleri için yalnızca celp ve sevk dönemlerinde kullanılmak üzere

20.000

 

 

 

1.4. Askeri Hastane Baştabiplikleri

 

 

 

   

1.4.1. Bir mutemet görevlendirilmesi durumunda

12.220

 

 

   

1.4.2. Bakanlıkça izin verilen durumlarda birden fazla mutemet görevlendirilmesi durumunda (her bir mutemet için)

5.000

 

 

 

1.5.Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine

20.500

 

 

 

1.6.Gümrükten malzeme çekecek askeri birlik, kurum ve kuruluş mutemetlerine

12.750

 

 

 

2. Jandarma Genel Komutanlığı:

 

 

 

 

2.1. Bütçe uygulaması yapmayan ve başka bir birlik tarafından desteklenen tümen, alay, tabur ve eşiti birlikler

2.800

 

 

 

2.2. Bütçe uygulaması yapan tüm birlikler (il jandarma komutanlıkları hariç)

2.500

 

 

 

2.3. İl jandarma komutanlıkları

 

 

 

   

2.3.1. 10’dan az  ilçesi olan illerde

2.100

 

 

   

2.3.2. 10 ve daha fazla ilçesi olan illerde

2.700

 

 

 

3. Sahil Güvenlik Komutanlığı:

 

 

 

 

3.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, SG Bölge K.lıkları, SG İkmal Merkezi K.lığı

2.400

 

 

 

3.2. SG Onarım Destek K.lıkları, SG İkmal Destek K.lığı, SG Hava K.lığı, SG Egitim Merkezi K.lığı, SG Grup K.lıkları

2.050

 

                   

 

 

TABLO III- TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER İLE EŞİTİ KURUM VE KURULUŞLAR

 

 

 

 

1. Merkezde:

 

 

 

 

1.1. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarında Merkez Harcama Yetkisi Verilen Makamlar

 

 

 

2. Kara Kuvvetlerinde:

 

 

 

 

2.1. Ordu Komutanlıkları

 

 

 

 

2.2. Kolordu Komutanlıkları

 

 

 

 

2.3. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan diğer Komutanlıklar ve Kurum Harcama Yetkilileri

 

 

 

 

2.4. KKK. Depolar, Fabrika ve Dikimevleri Komutanlığı

 

 

 

 

2.5. KKK. Depolar ve Fabrika Komutanlığı

 

 

 

 

2.6. Kara Harp Okulu Komutanlığı

 

 

 

 

2.7. Sınıf Okulları (Astsubay Sınıf Hazırlama Okul K.lıkları dahil) ve Eğitim Merkez Komutanlıkları

 

 

 

 

2.8. Ana Depo ve Ana Tamir Fabrika Müdürlükleri

 

 

 

 

3. Deniz Kuvvetlerinde:

 

 

 

 

3.1. Donanma, Kuzey Saha, Güney Saha ve Deniz Eğitim Komutanlıkları.

 

 

 

 

3.2. Deniz Ana Üs, Filo ve Tersane Komutanlıkları

 

 

 

 

3.3. Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer Komutanlık ve Kurum Amirlikleri

 

 

 

 

3.4. Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve Deniz Astsubay Okulu Komutanlıkları

 

 

 

 

3.5. Deniz Bakım Onarım ve İstihdam Komutanlıkları, Deniz İkmal Merkezi, İkmal Grubu ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Rıhtım İskele Onarım İstihkam Tabur Komutanlığı

 

 

 

 

3.6. Onarım Destek Komutanlıkları, Deniz Kara Araçları ve İş Makinaları Fabrika Müdürlükleri

 

 

 

 

3.7. Deniz Sınıf Okulları Komutanlıkları ve Deniz Ordu Donatım Merkez Komutanlığı

 

 

 

4. Hava Kuvvetlerinde:

 

 

 

 

4.1. 1 ve 2 nci Taktik Hava K.Komutanlıkları

 

 

 

 

4.2. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan Kom.lık ve Kurum Amirlikleri

 

 

 

 

4.3. Hava Harp Okulu Komutanlığı

 

 

 

 

4.4. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlıkları

 

 

 

 

4.5. Üs Komutanlıkları

 

 

 

 

4.6. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı

 

 

 

 

5. Diğerlerinde:

 

 

 

 

5.1. İç Tedarik Bölge Başkanlıkları, Askeri Hastane Baştabiplikleri

 

 

                   

 

 

TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR

 

 

1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince;

 

TL

 

 

1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar

10

 

 

1.2. Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar

20

 

2. 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 27 nci  maddesi hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak; muhasebe kayıtlarında olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan Devlet alacaklarından muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar

15

 

3. 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye  dayanılarak; muhasebe kayıtlarında olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan kamu alacaklarından muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar

15.000

                   

 

TABLO V- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI

 

 

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları:  (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.)

 

Yıllık Oran (%)

 

 

1. 1/1/2011 tarihinden itibaren :

 

 

 

 

1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,

9

 

 

1.2. Temerrüt faiz oranı

 

 

 

   

1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse

9

 

 

 

 

1.2.2. Ticari işlerde (20/12/2010 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

15

 

 

2. 1/1/2010 - 31/12/2010 dönemi için

 

 

 

 

2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,

9

 

 

2.2. Temerrüt faiz oranı

 

 

 

   

2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse

9

 

   

2.2.2. Ticari işlerde (22/12/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

16

 

 

3. 1/7/2009 -31/12/2009 dönemi için :

 

 

 

3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,

9

 

 

3.2. Temerrüt faiz oranı

 

 

   

3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse

9

 

 

 

 

3.2.2. Ticari işlerde (12/06/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

19

                   

 

TABLO VI- ALINDI BİRİM FİYATLARI

 

 

Örnek No

 

Belgenin adı

 

Birim Fiyatı (TL)

 

6

Alındı Belgesi  (Manuel)

9,15

 

 

 

 

Alındı Belgesi  (Otokopili)

0,23

 

8

Mahsup Alındısı

11,85

 

13

Teslimat Müzekkeresi

15,07

 

11

Tahsildar Alındısı

11,85

 

12

Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı

11,85

 

15

Gönderme Emri

11,85

 

16

Döviz Gönderme Emri

11,85

 

 

 

 

Vezne Alındısı

9,15

 

 

 

 

Menkul Kıymetler Alındısı

9,15

 

 

 

 

Bilgisayarlı Vezne Alındısı

0,23

 

 

 

 

Bilgisayarlı Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı

0,23

           Yukarıda tablo halinde birim fiyatı belirlenen alındılar ve diğer belgeler,  talepte bulunan döner sermaye saymanlıkları ile genel bütçe dışındaki diğer kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerine satılabilir. Takım kelimesi 2 veya 3 nüsha halindeki tek bir alındıyı ifade etmektedir.