Murat TUNÇ
Muhasebe Uzmanı

KATSAYILAR (TEMMUZ 2018)

 

01/07/2018-31/12/2018

KATSAYILAR

TL

Maaş Katsayısı

0,11794

Taban Aylık Katsayısı

1,8461

Yan Ödeme Katsayısı

0,037402

Kıdem Aylık Göstergesi
(Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı)

Her hizmet yılı için 20,
25 yılı hizmetten sonra 500

Sendika Ödeneği
86,23

Aile Yardımı Ödeneği (Eş için)
(2.134*Maaş Katsayısı)

251,68

Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk İçin)
(En fazla iki çocuk sınırlaması 
KALDIRILMIŞTIR.)
(Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı)
(Not: 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil) iki katı uygulaması yapılmaktadır.)

58,97 (İki çocuk üzerinden hesaplanmıştır)
  (Not: 0-6 yaş arasındaki iki çocuk için 2 katı ödenecektir, bu da 117,94 TL'dir.)

Dogum Yardımı Ödeneği
(2500*Maaş Katsayısı) (Eski)
15.05.2015 tarihinden itibaren tüm Türk Vatandaşlarına yandaki tutarlar ödeniyor.

  1nci cocuk için : 300,00 TL.
 2nci çocuk için : 400,00 TL.
 3ncü çocuk için : 600,00 TL.

Ölüm Yardımı Ödeneği
Es veya Çocugun Ölümü (9500*Maaş katsayısı)
Memurun Ölümü (9500*2*Maaş katsayısı)

1.120,43
2.240,86

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı
9.500*Maaş Katsayısı

 1.120,43

Eğitim ÖğrÖd(2914) En.A/12

    93,36

Tayın Bedeli (2100*Katsayı)

  247,67

Eğitime Hazırlık Öd.%(75-50)

 (*1.130,00 oldu.) (K cetveli )

2022 sayılı (65 Yaş) (1620*K)

  191,06

İşçi Kıdem Taz. Tavanı  5.434,42
Mal Bildirimde bulunma sınırı  5.100 x 5 = 25.500,00

2018 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı (01.01.2018-31.12.2018)

  2.029,50    (NET : 1.603,00 TL.)

Emekli Keseneği (Kişi İçin)

% 16

Emekli Keseneği (Kurum İçin)

% 20

.

Emeklilik Keseneği matrahına eklenecek en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanacak oranlar

Ek Gös. 8400 ve yukarısı

% 240

Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç

% 200

Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç

% 180

Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç

% 150

Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç

% 130

Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç

% 70

Diğerlerinde

% 40

.

.

HARCIRAHLAR

YURTIÇI HARCIRAHLAR
Memur ve Hizmetlilerden

a) Ek Göstergesi 8000 ve Daha Yukari Olanlar (1)
b) Göstergesi 5800 (Dahil) - 8000 (Hariç) Olanlar (2)
c) Ek Göstergesi 3000 (Dahil) - 5800 (Hariç) Olanlar
d) Kadro Derecesi 1-4 Olanlar
e) Kadro Derecesi 5-15 Olanlar

51,60
48,15
45,20
39,85
38,75

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
(2) 8.5.1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanuna göre adli personel ile devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınır.

Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :

1-50.maddesinin 1,2,4 ve 5.bentlerinde yer alan personelden
a) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
b) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar15,80
15,25

Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

.

Memurlara Yapilan Ödemeler ve Bu Ödemelerden Yapilacak Kesintiler

VERGİ ORANLARI

Damga Vergisi Oranlari (16.08.1999'dan Itibaren 99/1342 s. B.K.K.)
Ücretliler, Aylıklar ve Bazı Özlük Ödemelerinden
Belli Parayi Ihtiva Eden: Sözlesme, Taahhütname, Temlikname Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri Için


Binde 7,59
Binde 9,48
Karar : Binde 5,69

.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN)

14.800   Türk Lirasına kadar

15

34.000 Türk Lirasının 14.800 lirası için 2.220 TL, fazlası

20

80.000 Türk Lirasının 34.000 lirası için 6.060 TL, fazlası

27

120.000 Türk Lirasının 80.000 lirası için 29.280TL, fazlası

35

 

 

Yeniden değerleme oranı

(2017) % 14,47

 

 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : (Saat başı) : 1,97 TL. dir

 EMEKLİ YOLLUĞU     (13.558*katsayı)
             01/07/2018 =1.599,03 TL oldu. 
Mesken kira gelirlerindeki istisna tutarı :

(2010)Yılı için 2.600 TL
(2011)Yılı için  2.800 TL.
(2012) Yılı için 3.000 TL.
(2013) Yılı için 3.200 TL.

(2014) Yılı için 3.300 TL.
(2015) Yılı için 3.600 TL.
(2016) Yılı için 3.800 TL. 

(2017) Yılı için 3.900 TL. olarak uygulanacak. 

Sakatlık indirimi tutarı 2018 yılı için:
birinci derece sakatlar(
çalışma kaybı) için 1.000 lira,
ikinci derece sakatlar (` çalışma kaybı) için   530 lira, 
üçüncü derece sakatlar (@ çalışma kaybı) için de 240 lira olacak. 

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeli (2017 Yılı İçin)
büyükşehir belediye sınırları içinde 6.75o lira, 
diğer yerlerde ise 4.500 lira olarak uygulanacak.